Pepijn van Houwelingen: Kennen Nederlanders wel de gruwelijkheid van abortus?

Pepijn van Houwelingen (FvD) tijdens zijn gloedvolle, abortuskritische betoog. (Beeld: screenshot tweedekamer.nl)

Pepijn van Houwelingen: Kennen Nederlanders wel de gruwelijkheid van abortus?

THEMA'S:

Abortus uit het strafrecht? Daar lijkt in de Tweede Kamer nu nog geen meerderheid voor, gezien het debat van 24 mei. Dat zou echter een kwestie van tijd kunnen zijn. In Rutte IV zitten immers twee christelijke partijen, ChristenUnie en CDA, voor wie abortus nog een identiteitsgevoelig onderwerp is. Daar moeten VVD en D66 rekening mee houden, al liet de laatste partij nu al doorschemeren het voorstel tot volledige decriminalisering te zullen steunen waar Corinne Ellemeet van GroenLinks aan werkt. Zij is een verbeten feministe en abortusactiviste.

‘Abortus ligt in gelovige landen anders’

Dat met uitzondering van de SGP, die consistent anti-abortus is, ook ChristenUnie en zelfs het CDA zich nog enigszins abortuskritisch opstellen – zij met veel lippendienst aan de vermeende ‘autonomie van de vrouw’ – zal ook te maken hebben met concurrentie uit onverwachte hoek. Ook PVV en met name Forum voor Democratie stellen zich namelijk steeds kritischer op. Het is bijna komisch dat nu een niet-christelijke partij als FvD (Van Houwelingen) aan de SGP voorhoudt dat “in landen waar het geloof nog wel sterk aanwezig is, bijvoorbeeld in Polen en de Verenigde Staten, we zien dat de abortusdiscussie heel anders ligt."

Informatietekort over gruwelijkheid abortus

Van Houwelingen wees er tijdens zijn interruptie ook op dat er in Nederland mogelijk een informatietekort over de gruwelijkheid van abortus bestaat: “Zo zien wij dat althans. De Nederlandse bevolking is zich onvoldoende bewust van hoe de praktijk van het uitvoeren van vooral late-term abortions er daadwerkelijk aan toegaat." Stoffer, opnieuw rechts ingehaald, reageerde wat zuinigjes: “Zou kunnen.”

STI WhatsApp-banner

‘Burgerinitiatief’ is in feite NPO-initiatief

Het debat over het weghalen van abortus uit de strafwet is het gevolg van een ‘burgerinitiatief’ om dit te agenderen. Tussen aanhalingstekens, want in werkelijkheid is dit een omroepinitiatief. Het is afkomstig uit de NPO (BNNVARA om precies te zijn) die als geheel gedomineerd wordt door D66 en andere linkse partijen. De NPO beheert nu eenmaal per definitie de massacommunicatiekanalen van het land en kan dus gemakkelijk reclame maken voor eigen linkse zaakjes en de 40.000 handtekeningen binnenhalen die voor het ‘burgerinitiatief’ nodig zijn. Wat dan ook gebeurd is. Alleen Gidi Markuszower (PVV) wees op deze kant van de zaak. Ongetwijfeld zal het ‘burgerinitiatief’ bovendien via-via vanuit de politiek ingestoken zijn. De ‘dank’ die alle het woord voerende Kamerleden uitspraken aan de iniatiefnemers is wellicht te verdedigen in het kader van de democratische hoffelijkheid, maar in wezen dus een potsierlijke vertoning.

Abortus is links mode-onderwerp

BNNVARA-presentatrice Dzifa Kusenuh kwam als initiatiefneemster ook zelf even in de Kamer aan het woord en bestond het te beweren dat er een groot “taboe op abortus” zou bestaan, terwijl iedereen toch weet dat abortus bij links een buitengewoon salonfähig, om niet te zeggen modieus onderwerp is waar men keer op keer op terugkomt en aan blijft trekken totdat het doden van kinderen in de moederschoot totaal is geliberaliseerd en zelfs de laatste symbolische bescherming van het ongeboren menselijk leven uit de wet is verwijderd. “Het strafrecht dient datgene wat waardevol is te beschermen; en dus ook het ongeboren leven”, stelde Chris Stoffer daar terecht tegenover.

Zwakke verdediging door ChristenUnie

Zwak bij dit alles stak de verdediging van de ChristenUnie af. Het burgerinitiatief draagt de naam ‘Abortus is geen misdaad’. In plaats van de intrinsieke leugen daarvan te benadrukken, zowel vanuit natuurrechtelijk opzicht als vanuit de Tien Geboden, stelde Mirjam Bikker: “De naam van de petitie doet vermoeden dat abortus op dit moment een misdaad is, maar dat is niet zo” Zowel vanuit natuurlijk als goddelijk recht is abortus het doden van onschuldig menselijk leven en dat is onveranderlijk. Dit is de enige correct christelijke houding.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Stop sentimentaliseren van abortus

Het zou voorts goed zijn als het sentimentaliseren van de abortusdiscussie zou stoppen. Abortusactivisten en feministen geven hoog op van “sterke vrouwen”, maar blijkbaar veranderen die sterke vrouwen op slag in zielige hoopjes zodra ze een abortuscentrum binnenstappen om daar hun eigen kind te laten vermoorden. Dan wordt hen aanspreken en wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het om te brengen kind opeens geframed als “intimidatie” van “kwetsbare vrouwen”. Die bestaan natuurlijk, vooral zwangere jonge meisjes die onder druk van de omgeving naar het centrum gedreven worden. Maar minstens zo vaak gaat het om abortus uit puur materialistische en opportunistische overwegingen. Hoe dan ook blijft elke abortus een moord en is de vrouw, samen met de aborteur, daarvan de hoofdschuldige of minstens toch medeplichtig.

‘Elke abortus tragedie voor kind én ouders’

Pepijn van Houwelingen maakte van zijn bijdrage juist een gloedvol betoog vóór het menselijk leven. Hij noemde “elke abortus is een tragedie. Een zich ontluikend leven, menselijk leven bovendien, krijgt niet de kans tot volle wasdom te komen, maar wordt, in zekere zin letterlijk, in de kiem gesmoord.” Een tragedie voor het kind zelf, maar ook voor de vader en moeder die hun kind nooit zullen zien. Hoewel Fvd geen principieel tegenstander van abortus onder alle omstandigheden is, is het nooit een “normale, medische handeling. Het is immers niet, zoals medische zorg, gericht op het beschermen maar op het beëindigen van het leven. Menselijk leven, zeker het ongeboren leven, dat het meest kwetsbaar en weerloos is, behoort beschermd te worden. Abortus hoort dus wat ons betreft thuis in het Wetboek van Strafrecht.”

‘Abortus past in de liberale tijdgeest’

Van Houwelingen benadrukte ook hoezeer het abortusactivisme in de liberale tijdgeest pas. “Niet de waarde van het ongeboren leven, maar de keuzevrijheid van het individu en de maakbaarheid van het leven staan centraal. Vandaar ook dat onlangs in deze Kamer een initiatiefwet is aangenomen om de verplichte vijf dagen bedenktijd bij een abortus af te schaffen. Bij het kopen van een huis krijgt de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen, maar het ongeboren leven is blijkbaar nog geen dag bedenktijd waard. Wat zegt dit over hoe waardevol we het ongeboren leven vinden?”

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

‘Abortus ondersteunt ideologie van transhumanisme’

“Ook de Embryowet die binnenkort in deze Kamer besproken zal worden, past in deze tijdgeest”, benadrukte Van Houwelingen. “Deze wet maakt het mogelijk embryo's, dat wil zeggen menselijk leven, te creëren met als enige doel er vervolgens experimenten op uit te voeren. Zodra de Excelsheets met data gevuld zijn, worden de embryo's weggegooid. Met andere woorden, het menselijk leven wordt hierbij volledig geïnstrumentaliseerd en van zijn intrinsieke waarde beroofd en daarmee in onze ogen ontmenselijkt. Het is een logisch uitvloeisel van het, zo denken wij, transhumanisme, een ideologie die populair is onder globalisten. Het is een ideologie die op de keper beschouwd het menselijk leven conceptualiseert als een soort bundeling van atomen, zonder vrije wil of intrinsieke waardigheid, een hoopje cellen dat oneindig maakbaar is en bovendien verbeterd kan en moet worden.”

‘Toren van Babel in nieuw jasje’

“Naar zo'n brave new world zijn we, vrees ik, onderweg. Dat is een wereld waarin het menselijk leven wordt geacht volledig maakbaar en plooibaar te zijn, een wereld waarin het menselijk leven zelf een product is dat gemaakt, verbeterd en weggegooid kan worden, een wereld waarin niets meer heilig is en er geen grenzen meer zijn die gerespecteerd moeten worden, een wereld waarin de mens zichzelf schept. Het is hoogmoed. Het is de toren van Babel in een nieuw jasje. Het is goddeloos en dat zeg ik als lid van een seculiere partij. Dit burgerinitiatief is wéér een stapje in deze verkeerde richting. Door abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen, wordt abortus verder genormaliseerd en daarmee wordt onvermijdelijk ook verder afbreuk gedaan aan de intrinsieke waarde van het leven zelf. Laten we dat voorkomen”, aldus Van Houwelingen.

‘Balans in abortusdebat is zoek’

Bizar genoeg reageerde het CDA bij monde van Hilde Pallandt kritisch: “Ik hoor de heer Van Houwelingen heel erg over de beschermwaardigheid van het ongeboren leven, maar hoe kijkt hij aan tegen de andere kant van die balans, de autonomie of zelfbeschikking van de vrouw? Welke zeggenschap heeft de vrouw hierin?” Volgens Van Houwelingen is de balans al lang in die richting doorgeslagen en het is nu eerder hoog tijd voor een correctie, want “het is niet meer in evenwicht.”

Er komt initiatiefwetsvoorstel aan

Doordat zowel het CDA als de VVD het voorstel niet steunen, is er voorlopig geen meerderheid in de Kamer voor het schrappen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht. Het is echter de vraag of dit nog zo zal zijn wanneer het initiatiefwetsvoorstel ‘Schrap abortus uit het strafrecht’ aan de orde komt, waar GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet al lang mee schermt en wellicht daarvoor het goede politieke moment afwacht.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2023 15:33

Doneer