Verbreding NIPT zal tot nóg meer abortus leiden

"Het is afschuwelijk om een mens te doden omdat hij ziek of gehandicapt is, vooral een hulpeloze baby, en dan vol te houden dat het 'mededogen' is."

Verbreding NIPT zal tot nóg meer abortus leiden

THEMA'S:

Zwangere vrouwen die deelnemen aan de 'niet-invasieve prenatale test' (NIPT) om na te gaan of hun kind lijdt aan het syndroom van Down, kunnen zich in de toekomst ook laten inlichten over eventuele andere genetische aandoeningen die de NIPT nu nog als nevenvangst opspoort.

Actief onderzoek naar andere genetische tekorten

Nadat minister Ernst Kuipers (D66) heeft bepaald dat de NIPT volgend jaar opgenomen wordt in het landelijk screeningsprogramma, adviseert de Gezondheidsraad de mogelijkheid te handhaven om actief onderzoek te doen naar deze "nevenbevindingen" en ouders hierover te informeren. Twee ethici en een hoogleraar gezondheidsrecht zetten daar in het wetenschappelijk tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) echter kanttekeningen bij.

Uitbreiding naar andere erfelijke aandoeningen

Helaas geen fundamentele, want hun uitgangspunt blijft dat zwangere vrouwen "zinvolle reproductieve keuzes" moeten kunnen maken. Blijkbaar vinden zij het aborteren van een kind met het syndroom van Down zo'n "zinvolle" keuze, maar vrezen zij voor het hellende vlak als de test uitgebreid wordt naar andere erfelijke aandoeningen. Dit zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat een kind bij wijze spreken al vanwege een onvolmaaktheid als een hazenlip geaborteerd wordt.

STI WhatsApp-banner

Kinderen met Down zijn geliefd

Los van de kwestie of "zinvol" überhaupt hanteerbaar is als criterium om een ongeboren kind te doden, dringt zich dan meteen de vraag op wat dan wel of niet zinvol is. Ouders met een kind met het syndroom van Down, houden daar bijvoorbeeld vaak veel van, terwijl het kind zelf een weliswaar niet zeer lang, maar wel gelukkig leven kan leiden. Dat ligt weer anders bij de aanverwante syndromen van Edwards en van Patau, die ook de NIPT worden opgespoord.

Abortus is een zware zonde

Dit alles illustreert alleen maar hoe heikel het is om het aborteren - dus doden - van ongeboren kinderen afhankelijk te maken van genetisch testen en de inschatting van artsen en ouders. Het doden van kinderen, geboren of ongeboren, druist in tegen zowel de natuurwet als de goddelijke wet, zou als een zware zonde tegengegaan moeten worden en bij wet verboden.

Bestel Catechismus tegen abortus

Vrouwen horen ook nu al 'nevenbevindingen'

De nog te formuleren richtlijn moet voor artsen gaan dienen om te weten welke genetische afwijkingen zij met de ouders moeten delen. Momenteel krijgen al 4 op de 1000 zwangere vrouwen te horen dat er een "nevenbevinding" bij de NIPT is gevonden, meldt het RIVM. De vrouw kan er dan voor kiezen vervolgonderzoek te doen om erachter te komen om welke nevenbevinding het gaat, bijvoorbeeld met een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.

Hellende vlak wordt gelegitimeerd

De auteurs van het kritische NTvG-artikel betogen echter dat wanneer op verzoek actief naar nevenbevindingen van de NIPT gezocht gaat worden, je niet langer van "nevenbevindingen" kunt spreken, omdat de NIPT-screening dan "sluipenderwijs" een uitbreiding heeft ondergaan: met andere woorden, precies het hellende vlak, waar al bij invoering van de NIPT voor is gewaarschuwd. Met het door de auteurs aangedragen begrip van "zinvolle reproductieve keuzes" wordt dat hellende vlak echter niet opgeheven, maar juist gelegitimeerd en versterkt. Het is dan wachten op verdere oprekking.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:34

Doneer