Voor paus Franciscus is "abortus geen primair religieuze aangelegenheid"

Voor paus Franciscus is "abortus geen primair religieuze aangelegenheid"

THEMA'S:

Argentijnse katholieken hebben een voorbeeld gesteld voor de wereld door hard te vechten tegen de legalisering van abortus. Ze kregen echter geen steun van de Argentijnse paus.

Diens linkse agenda bevat dergelijke zorgen niet.

Zwijgen over abortus in Argentinië

Het stilzwijgen van paus Franciscus tijdens de strijd tegen de legalisering van abortus in Argentinië was schokkend.

Prof. José Arturo Quarracino wijst er bijvoorbeeld op dat paus Franciscus in zijn laatste kerstboodschap sprak over de problemen van verschillende landen, maar "geen enkel woord over Argentinië, zijn geboorteland." Hij benadrukt dat "deze onverschilligheid bevestigt wat algemeen wordt gezegd onder de bisschoppen en priesters die bevriend zijn met Bergoglio: 'Abortus is niet zo'n belangrijk onderwerp als het milieu of migranten.'"1

Dit stilzwijgen is des te meer onverklaarbaar omdat de paus goede betrekkingen onderhoudt met de Argentijnse president Alberto Fernández. Kort na zijn verkiezing werd hij hartelijk door de paus ontvangen. Professor Rubén Peretó Rivas schreef:

"De Argentijnse president, Alberto Fernández, was degene die de wet promootte en beloofde om persoonlijk en met aandrang druk uit te oefenen op verschillende wetgevers om hun stem te veranderen en de goedkeuring ervan toe te staan. Het is dezelfde president die op 31 januari 2020 met zelfgenoegzaamheid en een brede glimlach werd begroet door de Allerhoogste Paus, dezelfde die die dag de mis bijwoonde die voor zijn partij werd opgedragen door aartsbisschop Marcelo Sánchez Sorondo in de crypte van de Vaticaanse Basiliek [bij het graf van Sint Pieter], waar hij de communie ontving met zijn concubine, de voormalige showgirl Fabiola Yañez."2

Wij bevinden ons in het tijdperk van van Amoris Laetitia...

Naturalisme met betrekking tot abortus

Paus Franciscus heeft er van afgezien Argentijnse katholieken aan te moedigen de legalisering van abortus te bestrijden. Bovendien heeft hij in persoonlijke brieven aan mensen die hem raadpleegde, gezegd dat abortus niet in de eerste plaats een religieuze kwestie is. Hij herhaalde deze uitspraak in een onlangs gepubliceerd interview.3 Deze houding suggereert dat men geen religieuze strijd moet voeren om de legalisering van deze ernstige zonde tegen te houden.

In een van deze brieven - die, hoewel privé, door de Argentijnse Bisschoppenconferentie werd gepubliceerd - verklaarde de paus "Op [een brief] waarin mij gevraagd werd naar het probleem van abortus, antwoordde ik ... [dat] het onderwerp abortus niet in de eerste plaats een religieuze maar een menselijke kwestie is, een kwestie van menselijke ethiek die voorafgaat aan elke religieuze belijdenis."4

De paus stelde verder voor om niet-religieuze argumenten te gebruiken in de strijd tegen abortus: "En ik stel voor dat jullie jezelf twee vragen stellen: (1) Is het eerlijk om een mensenleven te elimineren om een probleem op te lossen? En (2) is het eerlijk om een huurmoordenaar in te huren om een probleem op te lossen?"5

Lees ook: Argentinië neemt vergaande abortuswet aan

Abortus is in de eerste plaats een religieuze kwestie

In morele kwesties, zoals abortus, is het meest doorslaggevende argument het religieuze. Dit is vooral het geval in een katholiek land als Argentinië. Het religieuze argument plaatst de mens voor zijn eeuwige bestemming, zijn uiteindelijke einde.

Anderzijds, zeggen dat abortus niet in de eerste plaats een religieuze kwestie is, is ontkennen dat abortus bovenal een ernstige overtreding tegen de wil van God is. Het is het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen. Het is een van de vier zonden die naar de hemel roepen om wraak van God.6

Bovendien druist abortus met voorbedachten rade in tegen Gods oneindige wijsheid om de natuurlijke geslachtsgemeenschap te koppelen aan de voortplanting van de mensheid. Het druist ook in tegen Zijn aanbiddelijke wil, die bepaalde dat de seksuele daad alleen binnen het huwelijk mocht worden verricht en zonder inmenging die haar onvruchtbaar zou maken.

Abortus is dus een opstand tegen God, een "aversio a Deo, conversio ad creaturam" (zich afkeren van God, zich keren naar een geschapen goed), zoals de heilige Augustinus de zonde definieerde.7

De zonde van nalatigheid

De vrouw die een abortus laat uitvoeren en het medisch personeel dat de abortus uitvoert, zondigen in opdracht. Wie zich had moeten verzetten tegen de legalisering van abortus en dit niet heeft gedaan, zondigt door nalatigheid. Sint-Thomas zegt dat nalatigheid in "een handeling of omstandigheid die noodzakelijk is voor het heil een doodzonde zal zijn."8

Geprovoceerde abortus is een zeer ernstige doodzonde. Het is niet alleen een ernstig vergrijp tegen God, maar het heeft ook gevolgen voor het morele en sociale leven van een volk. Daarom begaan degenen die tot taak hebben te leiden, vooral in geestelijk opzicht, en die zich niet actief tegen abortus verzetten maar zich beperken tot dubbelzinnige verklaringen of zwak verzet dat niet in verhouding staat tot de situatie, een zware zonde.

Hun nalatigheid draagt ertoe bij dat de zonde van abortus provocatus wijdverbreid raakt. Het helpt de misdaad ‘normaal’ te doen lijken, waardoor velen tot deze zonde worden gebracht.

Lees ook: Twee pro life zusters. Zoek de verschillen.

Lees ook: Twee ‘pro-life’ zusters. Zoek de verschillen

Verplichting om de waarheid te verdedigen

Paus Heilige Felix III waarschuwde al in 492:

"Een dwaling die niet wordt weerstaan, wordt goedgekeurd; een waarheid die niet wordt verdedigd, wordt onderdrukt.... Wie zich niet verzet tegen een duidelijke misdaad, staat bloot aan de verdenking van geheime medeplichtigheid. "9

Alle Argentijnse religieuze autoriteiten, inclusief paus Franciscus, die hebben nagelaten de legalisering van abortus in dit katholieke land te bestrijden, zoals hun plicht was, zullen aan God rekenschap afleggen voor hun verantwoordelijkheid in deze nationale zonde. "Wat hebt gij gedaan? Het bloed van uw broer roept luid tot Mij uit de grond." (Gen. 4:10).

Dit artikel is een vertaling van 'For Pope Francis, “Abortion Is Not a Primarily Religious Matter",' dat eerder verscheen op returntoorder.org

Voetnoten

1. Marco Tossati, "Quarracino. Aborto en Argentina: la Indiferencia del Papa Bergoglio," Stilum Curiae, 26 dec. 2020, https://www.marcotosatti.com/2020/12/26/quarracino-aborto-en-argentina-la-indiferencia-del-papa-bergoglio/.

2. Zie Aldo Maria Valli, "L'aborto in Argentina e gli amici di papa Francesco," AldoMariaValli.it, Dec. 30, 2020, https://www.aldomariavalli.it/2020/12/30/laborto-in-argentina-e-gli-amici-di-papa-francesco/. "Presidente argentino concubino y abortista recibe la Comunión en el Vaticano (Vídeo)", https://gloria.tv/post/hwVfRJqDfVYR343VMcFmfztU8, accessed Jan. 13, 2021.

3. Elisabetta Piqué, "Ferme condena del papa Francisco al aborto: '¿es justo cancelar una vida humana para resolver un problema?'" La Nación, 10 jan. 2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/fuerte-condena-del-papa-al-aborto-es-nid2566081.

4. Conferencia Episcopal Argentina, "Carta del Papa Francisco a sus alumnos y compañeros de colegio," Episcopado.org, 5 dec. 2020, https://episcopado.org/contenidos.php?id=2707&tipo=unica.

5. Ibid.

6. “8 V. Welke zijn de zonden waarvan gezegd wordt dat ze tot God roepen om wraak? A. De zonden waarvan gezegd wordt dat ze tot God roepen om wraak zijn deze vier: (1) moedwillige moord; (2) de zonde van sodomie; (3) onderdrukking van de armen; (4) bedriegen van arbeiders van hun loon. 9 V. Waarom wordt van deze zonden gezegd dat zij tot God roepen om wraak? A. Van deze zonden wordt gezegd dat zij God om wraak roepen, omdat de Heilige Geest het zegt, en omdat hun ongerechtigheid zo groot en zo duidelijk is, dat zij God uitlokt hen te straffen met de strengste kastijdingen." Catechismus van St. Pius X, geraadpleegd 5 jan. 2021, https://www.ewtn.com/catholicism/library/catechism-of-st-pius-x-1286.

7. Battista Mondin, Dizionario Enciclopedico del Pensiero di San Tommaso d'Aquino (Bologna: Edizione Studio Domenicano, 1991), 445.

8. Summa Theologiae, II-II, q. 54, a.3, c.

9. Geciteerd door Leo XIII Encycliek Inimica vis (Over de vrijmetselarij), 8 dec. 1892, nr. 7. http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_08121892_inimica-vis.html.

Laatst bijgewerkt: 8 april 2021 22:45

Doneer