Ook al racistisch: tegen abortus zijn

Dit kind heeft het gered. Maar zwarte kinderen vallen in onevenredige mate ten slachtoffer aan aborteurs. (Beeld: Pixabay)

Ook al racistisch: tegen abortus zijn

THEMA'S:

Is voor of tegen abortus zijn, een rassenkwestie? Is pro-life zijn volgens abortusactivisten vooral een blanke aangelegenheid, in de VS zijn het juist zwarte ongeboren kinderen die meer dan wie ook aan aborteurs ten prooi vallen.

Roe vs Wade

De abortuslobby zoekt naar nieuwe wegen om pro-abortus druk uit te oefenen op de rest van de wereld. Dit lijkt opnieuw een gevolg van de paniek bij de abortuslobby na het terugdraaien van Roe vs Wade, dat het einde betekende van een landelijk recht op abortus in de VS.

Vermeend ‘recht’ op abortus

Abortusactivisten pogen sindsdien in internationale organen, maar ook in de Nederlandse politiek, het doden van ongeboren kinderen uit de criminele sfeer en de strafwet te halen, en het vermeende ‘recht’ op abortus vast te leggen in de wet en daar zo mogelijk zelfs te verankeren als ware het een mensenrecht.

STI WhatsApp-banner

ICERD

In mei gaf de verdragscontrole-instantie die verbonden is aan de UN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD, ‘Internationale Conventie voor de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie’) het eerste ontwerp vrij van wat bekend staat als een algemeen commentaar op het onderwerp rassendiscriminatie en het recht op gezondheid.

Criminalisering van abortus’diensten’

In het ontwerpcommentaar wordt bezorgdheid geuit over het feit dat mensen die tot specifieke rassen behoren minder of geen toegang hebben tot stabiele en betaalbare gezondheidszorg door een aantal "oorzaken, handelingen en nalatigheden", waaronder "criminalisering van diensten die verband houden met seksuele en reproductieve gezondheid, in het bijzonder abortussen". Alsof het doden van ongeboren kinderen pas misdadig is, als een wet dat zo bepaalt. En omgekeerd, alsof abortus zou ophouden immoreel te zijn, als het maar bij wet wordt toegestaan.

Abortus zou volgen uit ‘recht op leven’…

Het commentaar van ICERD stelt dat wat het noemt "een eerlijke, legale en effectieve toegang” tot abortus deel uitmaakt van het recht om over de eigen gezondheid en het eigen lichaam te beschikken. Het gaat zelfs zover te beweren dat abortus onderdeel is “ van het recht op leven van personen die beschermd worden door het Verdrag". Alsof abortus niet in alle gevallen juist de brute ontkenning van het recht op leven behelst, namelijk het leven van het te doden ongeboren kind.

Help zuster Monja met een gift

‘Veilige’ abortus

Het ICERD-commentaar haalt de recente richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (eveneens een VN-dochter) aan over "veilige" abortus, die op zijn beurt weer andere verdragscontroleorganen aanhaalt die een "recht" op abortus hebben geïnterpreteerd in hun respectievelijke verdragen. Geen daarvan maakt echter melding van abortus of kan redelijkerwijs zo geïnterpreteerd worden dat het abortus als een recht opvat.

ICERD: oudste mensenrechtenverdrag

Het ICERD is het oudste van de belangrijkste mensenrechtenverdragen van de VN en trad in werking in 1969. 182 landen zijn betrokken bij het verdrag. Tot voor kort bleef het relatief stil over het onderwerp abortus en andere controversiële sociale kwesties. Ondertussen hebben echter de verdragsorganen op het gebied van vrouwenrechten, kinderrechten, burgerrechten en politieke rechten en economische, sociale en culturele rechten gezamenlijk druk uitgeoefend op landen om hun abortuswetten te liberaliseren.

Nauwe banden abortuslobby en VN

Dat is niet verwonderlijk. De verhoogde activiteit van abortuslobby’s sinds het terugdraaien van Roe vs Wade is hierboven al genoemd. Het Europees Centrum voor Wet en Recht (European Center for Law and Justice, ECLJ) heeft rapporten gepubliceerd waarin de nauwe relaties tussen internationale abortusgroeperingen en de leden van de VN-controleorganen gedetailleerd worden beschreven.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Niet bindend, wel invloedrijk

De druk wordt uitgeoefend zowel via directe, periodieke communicatie met landen die het relevante verdrag geratificeerd hebben als via algemene aanbevelingen, die uitleggen hoe het verdragsorgaan specifieke clausules en aspecten van het verdrag interpreteert en die toekomstige landenevaluaties informeren. Geen van deze algemene of specifieke aanbevelingen zijn echter bindend. Toch hebben ze invloed, zowel binnen het VN-systeem als in nationale rechtbanken, academische instellingen en het werk van maatschappelijke organisaties.

Zwarte kinderen onevenredig geaborteerd

Toegegeven moet worden dat raciale factoren meespelen. In de VS, die partij is bij de ICERD, worden ongeboren zwarte baby's onevenredig veel vaker geaborteerd dan bij welke andere raciale groep dan ook, met naar schatting 17 miljoen abortussen sinds de Roe v. Wade beslissing in 1973 die abortus tot een nationaal recht maakte. Zwarte vrouwen lopen ook een hoger risico op overlijden door abortuscomplicaties dan blanke vrouwen in de V.S.

Zwarte feministes: subsidieer legale abortus

Ondertussen is de in de VS gevestigde "reproductieve rechtvaardigheidsbeweging", geleid door zwarte feministes die erop aandringen dat abortus niet alleen over het algemeen legaal zou moeten zijn, maar ook gesubsidieerd zou moeten worden met belastinggeld, overgenomen door abortusactivisten binnen het VN-systeem. In de afgelopen jaren heeft de internationale abortuslobby zich steeds meer ingespannen om hun pleidooien in termen van raciale rechtvaardigheid te gieten.

Bestel Catechismus tegen abortus

Aanbeveling nog in wording

Veel van deze organisaties waren vorig jaar aanwezig op vergaderingen toen de algemene aanbeveling over rassendiscriminatie en gezondheid werd besproken. Een uitgesproken internationale abortusgroep, Ipas, heeft zichzelf onlangs omgedoopt tot ‘Partners voor Reproductieve Rechtvaardigheid’. Maatschappelijke organisaties en experts kunnen nog steeds bijdragen aan het opstellen van de aanbeveling. De commissie roept momenteel belanghebbenden op om tot 4 augustus commentaar op het ontwerp te leveren. (Stirezo/C-fam.org)

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2023 08:36

Doneer