Abortus bestrijden met anticonceptie? Olie op vuur

Het kabinet wil zelfs kwetsbare vrouwen uit “religieuze milieus die afwijzend tegenover anticonceptie staan” aan de pil helpen. (Foto: Wikimedia Commons)

Abortus bestrijden met anticonceptie? Olie op vuur

THEMA'S:

Het kabinet wil het aantal abortussen terugbrengen. Dit willen verminderen – het gaat immers om het ombrengen van kinderen in de moederschoot – is op zichzelf een goede zaak. Maar ook het middel moet verantwoord zijn.

Gesprekken met ‘kwetsbare vrouwen’

En daar schort het aan. Het kabinet wil namelijk voorbehoedsmiddelen gratis beschikbaar stellen aan bepaalde groepen ‘kwetsbare’ vrouwen. Dat gebeurt niet zomaar, maar in het kader van een programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ), dat bestaat uit gesprekken met die vrouwen over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Vrouwen aan de pil helpen

Anticonceptie wordt echter afgewezen door de Katholieke Kerk, omdat die de band van seksualiteit met voortplanting – het eerste doel van seksualiteit – doorsnijdt. Daar heeft het kabinet kennelijk geen boodschap aan, want in de plannen van minister Ernst Kuipers (D66) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) moeten zelfs ‘kwetsbare’ vrouwen uit “religieuze milieus die afwijzend tegenover anticonceptie staan”, aan de pil geholpen worden.

STI WhatsApp-banner

Rijk betaalt anticonceptie

De Rijksoverheid gaat de pil of andere anticonceptiva financieren voor Nu Niet Zwanger-cliënten. Nu wordt de rekening daarvan vaak door gemeenten betaald. Daarnaast krijgen artsen en verpleegkundigen in abortuscentra volgend jaar meer tijd om met vrouwen te spreken over anticonceptie. Dit om na de abortus een nieuwe zwangerschap te voorkomen.

Minister spannen paard achter wagen

Dit lijkt zinvol, maar is in feite het paard achter de wagen spannen. Ongewenste zwangerschappen ontstaan immers door een onzorgvuldige en moreel onverantwoorde omgang met seksualiteit. Voorbehoedmiddelen werken dat in de hand, doordat ze seksualiteit losmaken van haar natuurlijke eerste doel en gevolg: zwangerschap en het baren van een kind. Abortus bestrijden met anticonceptie is dus alsof je een brand wilt blussen door olie op het vuur te gooien.

Anticonceptie is spectaculair 'onveilig'

Dit klemt te meer daar onderzoek uitwijst dat tweederde van de bezoeksters van abortuscentra sowieso al anticonceptie gebruiken. Anticonceptie blijkt spectaculair onveilig, voorzover 'onveilig' voor de verwekking van nieuw leven al een gepaste term is. Zo is bij gebruik van de pil na tien jaar gemiddeld 61% van de vrouwen tóch zwanger. Bij gebruik van een condoom ligt dit zelfs op 86%. Alles wijst er dus op dat anticonceptie de behoefte aan abortus juist doet toenemen, dat abortus als het sluitstuk ervan dient, nog afgezien van de psychologische processen die anticonceptie bewerkt en de drempelverlaging die het logischerwijs in de richting van abortus tot gevolg heeft.

Zelfpromotie van Rutgers

Dat het kabinet ook gaat inzetten op meer voorlichting, in het bijzonder bij jongeren, maakt het allemaal niet beter. Nog onlangs nam onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) een 'manifest' in ontvangst, waarin scholieren zogenaamd om meer 'seksuele vorming' vroegen, maar dat in feite duidelijk door het gesubsidieerde 'kenniscentrum' Rutgers was georkestreerd. Rutgers is een onderwijsmonopolist als het om seksuele voorlichting gaat (daar is vanuit de Tweede Kamer ook kritiek op) en promoot met dergelijke acties in feite zichzelf.

Help zuster Monja met een gift

‘Plezier’ in seksualiteit eenzijdig benadrukt

Die 'seksuele vorming', aldus de scholieren tegen de minister, moest met name ook het 'plezier' van seksualiteit benadrukken. Wanneer dat ‘plezier’ zo apart gezet wordt, zal het echter alleen maar tot nog meer onzorgvuldigheid in seksueel gedrag leiden (al dan niet via anticonceptie), en dus ook tot meer ongewenste zwangerschappen en abortussen. En tot nog meer abortustrauma.

Geaborteerde vrouwen hebben moreel probleem

Maar ook daar denken de staatssecretaris en minister een mouw aan te kunnen passen. Zij stellen namelijk meer hulp in het vooruitzicht voor vrouwen die behoefte hebben aan steun bij de verwerking van een abortus. “Deze hulp is voor hen soms lastig te krijgen”, aldus de bewindslieden. “Schaamte om over een abortus te spreken, speelt hierbij een rol”, zeggen ze, alsof het bij deze vrouwen louter om een psychologische, en niet vooral ook een morele wond gaat.

Intiem deel van moeder

Per 1 juli 2023 komt er een landelijk netwerk voor psychosociale hulp na abortus, die “gratis en zonder doorverwijzing beschikbaar” is. Dus toch overheidserkenning van het abortustrauma? Nee, de bewindslieden verklaren wat ze de “psychische klachten” noemen weg door die toe te schrijven aan “eerdere psychische aandoeningen, een instabiele relatie of een ingrijpende levensgebeurtenis voor de abortus”, maar niet aan de abortus zelf: het doden van een ongeboren kind. Niet alleen een zelfstandig mensenleven dus, maar ook een intiem deel van de moeder, waarvan de gewelddadige verwijdering blijvende sporen nalaat.

Laatst bijgewerkt: 3 november 2022 18:07

Doneer