Europees Parlement dreigt ‘alle hindernissen’ voor abortus op te heffen

Europees Parlement dreigt ‘alle hindernissen’ voor abortus op te heffen

Het Europees Parlement (EP) dreigt een rapport aan te nemen dat het containerbegrip van ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’ (SRGR) – met daarin abortus – praktisch de status van mensenrechten geeft.

Het EP zou daarmee volledig voorbijgaan aan de bevoegdheid van de lidstaten, die volgens EU-verdrag zelf over hun gezondheidsbeleid en -systeem gaan.

‘Gender gebaseerd geweld’

Ernstiger nog is dat het rapport de gewetensvrijheid van artsen en verpleegkundigen wil opheffen, bijvoorbeeld om niet mee te werken aan abortus. Dit zou voortaan als ‘weigering van medische zorg’ of zelfs als ‘op gender gebaseerd geweld’ bestempeld moeten worden. Ten slotte wil het rapport het niet-bestaande ‘recht op een kind’ doordrukken. Stirezo heeft samen met andere pro-life organisaties bij het Europees Parlement tegen het conceptrapport protest aangetekend en voor de gevolgen ervan gewaarschuwd.

Misleidend containerbegrip

Het conceptrapport van de hand van de Kroatische socialist Predrag Fred Matic, lid van de EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM), wordt besproken in de week van 15 maart. In de week van 26 april zal er in het EP over gedebatteerd en gestemd worden. Vooral kwalijk is dat het rapport een duidelijke poging doet om SRGR, dat op zichzelf al een misleidend containerbegrip is, ook nog eens te verpakken als een mensenrechtenpakket, dat de lidstaten dus klakkeloos zouden moeten overnemen en invoeren. Daar bestaat echter geen enkele bindende juridische grond voor.

Onderwijsmonopolist

Ook worden de SRGR verbonden met de Comprehensive Sexuality Education (CSE, de blauwdruk voor de geïntegreerde seksuele indoctrinatie van kinderen vanaf zuigelingenleeftijd die via de organisaties van de Verenigde Naties (VN) over heel de wereld wordt verspreid. In Nederland is het seksueel-ideologisch instituut Rutgers, tevens onderwijsmonopolist, de grote verspreider van deze VN-indoctrinatie. Het rapport wil, ongeacht hoe lidstaten daarover denken, “in lijn met de WHO-standaard”, de CSE opleggen aan al het basis- en voortgezet onderwijs.

Smokkelwaar

Intussen is het concept van de zogenaamde – met nadruk op zogenaamde – ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’ een van de sluwste tactieken van het internationale abortussyndicaat, dat – behalve door winstbejag – voortgedreven wordt door de ideologische agenda’s van feminisme, socialisme en globalisme. Het is het succes van het internationale pseudotransparante overleg door internationale organen en NGO’ s waarvan de beslissende stappen weliswaar steeds op internationale platforms worden gezet, maar altijd ingekleed in de taal van vrouwen- en/of mensenrechten, zodat de smokkelwaar verborgen blijft onder een humanitaire vlag. Het is de tactiek van wat de Engelsen hiding in plain sight noemen, ‘in het volle zicht verbergen’.

Paard van Troje

Wie echter bereid is tot zien, ziet onmiddellijk de rode lijn: het doordrijven van ongebreidelde abortus. Volgens het rapport moeten “alle hindernissen” die abortus verhinderen opgeruimd worden: zoals gewetensbezwaren. De SRGR vormen dus een waar Paard van Troje. De Trojanen dachten met het houten Paard en het afbreken van de verdedigingsmuren hun overwinning te bezegelen. ‘s Nachts ging het Paard echter open en kwamen de zwaarbewapende Grieken naar buiten om de stad af te slachten. Precies zo smokkelen de SRGR het grootschalige doden van ongeboren kinderen de samenleving binnen, goed verborgen onder de lading van vermeende gezondheids-, vrouwen- en mensenrechten.

Lak aan subsidiariteit

Sinds hun aanvaarding op de Vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking in 1995, zetten de Verenigde Naties, uiteraard met hulp van haar Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de SRGR – waartoe geen enkel land verplicht is – stap voor stap op alle niveaus verder. Bij die typisch globalistische top-down benadering, die lak heeft aan het subsidiariteitsbeginsel maar via een gehaaide internationale ‘consensus-politiek’ aan een fluwelen dictatuur werkt, hoort ook de dreigende aanvaarding volgende maand van het SRGR-rapport door het Europees Parlement.

Zelfs kleuters

Abortus mag dan het ernstigste bestanddeel van SRGR zijn, het is lang niet het enige. SRGR omvatten ook genderidentiteit, genetische screening, onomkeerbare gendertransitie-chirurgie (ook voor kinderen), seksualisering van minderjarigen, zelfs van kleuters en de legalisering van kunstmatige voortplantingstechnieken. Kortom het hele pakket van de seksuele revolutie waar socialisten en feministen, genderideologen en homolobby zich al jaren sterk voor maken.

Gecriminaliseerd

Blijkbaar voelen deze seksueel-revolutionaire krachten zich nu machtig genoeg om hun agenda via organen als het Europees Parlement aan de bevolking van de lidstaten voor te schrijven. Als gevolg van het rapport dreigt medisch personeel met gewetensbezwaren tegen ongebreidelde abortus indirect te worden gecriminaliseerd als schenders van vermeende mensenrechten. Nogmaals, zonder dat ook maar enige juridisch bindende grondslag voor deze agenda bestaat. Als er niet snel een stevige oppositie tegen het rapport op gang komt, zal verzet bieden tegen SRGR en CSE nog veel moeilijker worden dan het nu al is. (foto: Europees Parlement)

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:36

Doneer