Geen H. Communie voor Nancy Pelosi: Prima, maar is het niet te laat?

Vanwege haar fanatieke steun voor abortus heeft Nancy Pelosi als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden een verbod op het ontvangen van de H. Communie opgelegd gekregen van aartsbisschop Cordileone. (Foto: Wikimedia)

Geen H. Communie voor Nancy Pelosi: Prima, maar is het niet te laat?

THEMA'S:

Het was een behoorlijke verrassing te lezen dat de aartsbisschop van San Francisco, Salvatore Cordileone, aan Nancy Pelosi de Heilige Communie heeft ontzegd vanwege haar fanatieke steun aan abortus provocatus. Hier komen wel meer politici voor in aanmerking.

In abortus verstarde politici

Pro-lifers, de verdedigers van het ongeboren kind, zijn aan kerkelijk gewauwel over deze kwestie al lang gewend. Maar al te vaak hebben kerkelijke functionarissen de betreurenswaardige tactiek toegepast van eindeloze dialoog, begeleiding en luisteren bij koppige politici die in hun steun voor abortus verstard zijn. Jaren zijn voorbijgegaan terwijl het slachten van onschuldige ongeboren kinderen onverminderd doorging.

Goed en kwaad bestaan

Toen de brief van de aartsbisschop openbaar werd gemaakt, werden de gelovigen getrakteerd op een zeldzaam vertoon van welomschreven definiëring. Het was een veroordeling. Dat wil zeggen, een daad waarbij iemand zonder voorbehoud verwerpelijk, verkeerd of slecht wordt verklaard. Het is een bevestiging dat goed en kwaad bestaan en dat er consequenties zijn. In een tijdperk van moreel relativisme stond deze daad gelijk aan een politieke aardbeving.

STI WhatsApp-banner

Een verfrissende veroordeling

Het was verfrissend om te zien dat de Kerk handelde zoals het hoort en er niet omheen draaide. Het was een verademing om te zien dat andere bisschoppen de aartsbisschop van San Francisco steunden of het verbod zelfs uitbreidden. De bisschop van Santa Rosa, Robert Vasa, in wiens diocees mevrouw Pelosi een zomerhuis zou hebben, zei dat het verbod ook in zijn rechtsgebied geldt: "De nieuwe Canon maakt duidelijk dat het verstrekken van sacramenten aan iemand die deze niet mag ontvangen, zijn eigen mogelijke straffen met zich meebrengt."

Geen ‘bruggen bouwen’ met de zonde

De verrassende aankondiging was alsof eindelijk een duistere betovering werd verbroken. Te lang is het kwaad voortgewoekerd omdat kerkelijke functionarissen de pater James Martin-achtige farce hebben overgenomen van ‘bruggen bouwen’ met de zonde, die alle katholieken moeten haten (in tegenstelling tot de zondaars, die katholieken moeten liefhebben en moeten helpen terug te brengen tot het geloof).

Mogelijke verdoemenis van Pelosi’s ziel

De aartsbisschop schreef: "Na talrijke pogingen om met voorzitter Pelosi te spreken om haar te doen inzien welk ernstig kwaad zij aanricht, welk schandaal zij veroorzaakt en welk gevaar zij voor haar eigen ziel riskeert, heb ik besloten dat zij niet tot de Heilige Communie mag worden toegelaten." De aartsbisschop brak andere progressieve regels toen hij het begrip zonde noemde, zelfs "ernstige" zonde en de mogelijke verdoemenis van haar ziel. Hij erkende schandaal en insinueerde de noodzaak om waardig te zijn om de Heilige Communie te ontvangen. Dit zijn de allang vergeten, "politiek incorrecte", pastorale en effectieve disciplinaire maatregelen waar gelovige katholieken al tientallen jaren in gebed om hebben gevraagd.

Een verdiende berisping

De Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden verdient het om berispt te worden. Zij steunt niet alleen abortus provocatus, maar zij heeft zichzelf in de voorste gelederen van de strijd geplaatst door elk pro-abortus initiatief te steunen. Ze heeft de doctrinaire wateren vertroebeld door te zeggen dat ze geen tegenspraak vindt in deze afschuwelijke houding en het katholieke geloof. Ze heeft alle kans gekregen om haar standpunt te herzien. Toch blijft ze publiekelijk handelen in strijd met de kerkelijke leer.

‘Vroom katholiek’

"Het idee alleen al dat zij vrouwen zouden vertellen hoe groot hun gezin moet zijn, wanneer of wat dan ook, het persoonlijke karakter ervan is zo ontstellend, en dat zeg ik als vroom katholiek," vertelde ze onlangs aan de Seattle Times. Wanneer iemand een standpunt inneemt zoals de aartsbisschop heeft gedaan, is dat reden voor dankbaarheid en publieke lof. Het is uitstekend dat iemand zich uitspreekt. Maar het is ook een reden tot nadenken. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Slachting van miljoenen

De pro-life beweging wacht al vijftig jaar op meer uitspraken als deze. Er zijn genoeg kerkelijke functionarissen die abortus als een abstract principe zullen veroordelen. Maar weinigen zullen met hun herdersstaf zwaaien, de namen noemen en openlijk de katholieke politici en rechters sanctioneren die schaamteloos de slachting van miljoenen Amerikanen bevorderen. Hoeveel miljoenen onschuldige levens zouden er niet gered zijn als de kerkelijke gezagsdragers maar eerder morele moed hadden getoond en de voorstanders van abortus hadden bestraft!

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Ernstige belediging van God

Een veel ernstiger overweging betreft de liefde tot God. Vele heiligschennende communies hadden vermeden kunnen worden als deze individuen de toegang tot het Heilig Sacrament was ontzegd. Katholieken moeten nadenken over deze ernstige belediging van God en de gevolgen ervan voor de natie. God kan geen natie zegenen die Hem voortdurend op deze manier beledigt.

Veel meer veroordelingen nodig

Er is nog een andere overweging. Voorzitter Pelosi is lang niet de enige katholieke regeringsfunctionaris die abortus bevordert. Duizenden katholieke publieke figuren verdedigen schaamteloos deze slachting van onschuldigen terwijl ze, net als Pelosi, beweren "toegewijde katholieken" te zijn. Deze moeten ook bestraft worden. Ze zijn al een halve eeuw gewaarschuwd. Zij moeten aan de lijst worden toegevoegd. Al te lang hebben kerkelijke functionarissen hun plicht verzaakt, toegestaan dat dit schandalige schandaal doorging en geweigerd om de onschuldige ongeborenen effectief te verdedigen.

Eeuwige en natuurlijke wet: Het fundament van moraal en wet.

Tenslotte moet dezelfde kerkelijke discipline worden toegepast op de hoogste regeringsautoriteit van het land, in de persoon van president Joe Biden. Hij is de zichtbaarste katholieke figuur en de vurigste en radicaalste promotor van abortus in een openbaar ambt. Hij spaart geen moeite om wetten uit te vaardigen en financiering te verschaffen voor deze snode zaak, en dat alles terwijl hij beweert een gelovig katholiek te zijn.

Stop gedwongen euthanasie

Schandalige medeplichtigheid van katholiek links

Al deze overwegingen wijzen op de ernstige crisis binnen de Kerk. Niets van deze apocalyptische tragedie zou mogelijk zijn geweest zonder de medeplichtigheid en het schandalige gedrag van linkse bisschoppen en priesters. Zij steunen de President, Speaker Pelosi, en zovele anderen door hun de Heilige Communie te geven ondanks het publieke schandaal dat dit veroorzaakt. Wilton kardinaal Gregory, aartsbisschop van Washington, D.C., heeft publiekelijk laten weten dat hij president Biden de Heilige Communie niet zal weigeren.

Veroordeling Pelosi is prijzenswaardig

Katholiek links heeft het Heilig Sacrament lange tijd als wapen gebruikt door willens en wetens de Communie uit te reiken, in het bewustzijn van het politieke voordeel dat de dwalende regeringsfunctionarissen die katholiek willen lijken, daarmee behalen. De kerkelijke gezagsdragers die met het schandaal meegaan, zijn medeplichtig en helpen mee aan de belediging van God en de schade die de gelovigen wordt berokkend.

De veroordeling van Nancy Pelosi is een goed begin en prijzenswaardig. Er moet echter nog veel meer worden gedaan (en heel snel), anders is het te weinig en te laat.

Dit artikel verscheen eerder als Nancy Pelosi Gets Communion Ban: Excellent, But Is It Too Late? op www.tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2022 09:46

Doneer