Zeven eisen van de kleinste mensen

Zeven eisen van de kleinste mensen

THEMA'S:

Wij, nieuw verwekte maar nog niet geboren kinderen, willen jullie wel al geboren medemensen uitdagen door onze rechten op te eisen. Toch willen we eerlijk blijven, maar compromisloos eerlijk, omdat alle eerdere compromissen eenzijdig en dodelijk waren voor ons.

 1. Elke mens is even waardevol

Dit is geldig vanaf het begin van zijn bestaan tot zijn einde, en niet gebonden aan zijn vaardigheden en eigenschappen. Daarom vragen we gelijke rechten en gelijke bescherming als alle andere geboren mensen. We vragen bescherming door dezelfde wetten, om dezelfde redenen, met dezelfde uitzonderingen en dezelfde gevolgen. We zijn niet meer waardevol dan onze moeders, we zijn gelijk. Maar wanneer leven staat tegenover vrijheid moet aan leven voorrang worden gegeven, aangezien leven een noodzakelijke voorwaarde is voor alle vrijheid.

 1. Noodtoestanden rechtvaardigen geen geweld

De meeste zwangerschapsgerelateerde noodtoestanden hebben alleen effect ná de geboorte, niet daarvóór. Maar geen enkele noodtoestand kan een vrouw vrijspreken voor het doden van haar zuigeling. Elk kind van arme ouders, elk gehandicapt kind, elk kind van zieke ouders en elke nakomeling van een verkrachter wordt beschermd door de wet. En er is geen reden voor een ander soort bescherming voor ons vóór de geboorte. We blijven dezelfde menselijke wezens! Geen enkele noodtoestand kan een abortus rechtvaardigen.

Zelfs om de levens van onze moeders te redden zouden wij niet geaborteerd hoeven worden, volgens de unanieme stelling van artsen[1]. In acute situaties zijn andere maatregelen nodig. Tegelijkertijd, zouden ze in vrijwel alle late zwangerschappen onze levens kunnen redden.

 • Je mag niet je sociale problemen oplossen door ons te doden.
 • Je mag niet je persoonlijke vrijheid behouden door ons te doden.
 • Je mag niet overbevolking of armoede voorkomen door ons te doden.
 • Je mag niet je geweten sussen door zelfs nog meer van ons te doden.

 1. Onze menselijke waardigheid is ondeelbaar

Met het oog op de gruwelen van de twee wereldoorlogen, hebben de Verenigde Naties getuigd van hun geloof in de waardigheid en gelijke waarde van elk mens in de Verklaring van de Rechten van de Mens[2]. Ontkenning van menselijke waardigheid hadden de historisch grootste schendingen van de mensenrechten veroorzaakt voor Afrikanen, slaven, indianen, Joden, vrouwen, gehandicapte personen en tot op de dag van vandaag voor nieuw verwekte kinderen. Menselijke waardigheid is de directe noodzakelijke voorwaarde voor alle mensenrechten. Of ze is absoluut, of helemaal niet geldig, aangezien menselijke waardigheid niet kan groeien of afnemen. Menselijke waardigheid is onafhankelijk van alle vaardigheden, lichaamsgrootte en leeftijd. Daarom mogen ook wij, de kleinste leden van de menselijke familie, respect eisen voor onze waardigheid, gelijke bescherming en verzorging. Als je ons discrimineert als “zwangerschapsweefsel”, hoe wil je dan aantonen dat je zelf meer bent dan “volwassen menselijk weefsel”?

 1. We zijn volledige mensen

Elk gerechtshof accepteert DNA-analyse als bewijs. Elke DNA-analyse van een weefselafname van ons zal bewijzen: ten eerste, dat het weefsel is afgenomen van een mens (menselijkheid) en ten tweede dat dit menselijke wezen iemand anders was dan de zwangere moeder (uniciteit). Daarmee is alles al verduidelijkt. Maar laat ons een derde kwaliteit aanroepen, ons leven in wetenschappelijke zin, aangezien alle andere vage begrippen van leven niet acceptabel zijn in dit geval. Alle mensen en alléén mensen voldoen helemaal aan deze drie wetenschappelijke criteria. Deze zijn afdoende en noodzakelijk om elk menselijk wezen te kunnen identificeren, en ze waren aanwezig vanaf het moment van onze verwekking.

 1. We zijn typisch menselijk, volgens elke DNA-analyse.
 2. We zijn unieke wezens, daarom andere mensen dan onze moeders, volgens elke-DNA analyse.
 3. We zijn levende organismen, volgens de welbekende biologische tekenen van leven, (groei, voortplanting, erfelijkheid, stofwisseling, energiehuishouding). Dus we zijn complete mensen vanaf het begin. ‘Halve mensen’ bestaan niet. Zelfs niet ‘toekomstige personen’ of ‘sub-mensen’.

 1. Bescherming door gelijke rechten is eerlijk en effectief

Zwangere vrouwen hebben een speciale verantwoordelijkheid. Daarom mogen zij speciale steun verwachten. Maar als ze onverantwoordelijk handelen moeten ze niet voorgetrokken worden. Zie de Bijbel, Jakobus 2:13

‘Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.’

 1. Verdrongen moederlijke gevoelens zijn geen excuus. Een zwangerschap bekeert een vrouw niet tot een heilige. Helaas.
 2. Gelijke rechten zijn passend. Een vrouw die haar kind doodt met egoïstische motieven en een wrede behandeling moet gestraft worden, los van of het kind al lang geboren is of nog niet. Jesaja 26:10 ‘Worden de bozen begenadigd, dan leren zij nooit wat recht is: waar het recht heerst, blijven zij onrecht plegen, zij hebben geen oog voor de verhevenheid van de Heer’.
 3. Verzachtende omstandigheden kunnen voldoende erkend worden in algemene wetten bv. wanneer er gehandeld wordt onder sterke emotionele spanning, in een situatie van een zwaar noodgeval, of als de daad ernstige gevolgen had voor de dader, zodat het opleggen van een straf niet langer passend zou zijn.

Aangezien de omstandigheden heel verschillend kunnen zijn, moet elke zaak door een gerechtshof onderzocht worden.

 1. Een realistische dreiging van straf zal de meeste abortussen voorkomen. Als een vrouw worstelt met een beslissing zal elk argument invloed hebben, ook strafwetgeving. Zij die een levensstijl van hun voorkeur of vrijheid willen behouden, zullen liever geen abortus uitvoeren, al ze niet langer hun doel kunnen bereiken vanwege het risico op straf. Dit is niet oneerlijk, aangezien dezelfde druk wordt uitgeoefend op alle ouders waarvan het kind al geboren is. Legalisatie heeft altijd geleid tot hogere abortus aantallen.
 2. Diefstal heeft altijd bestaan, ondanks verboden, tot op de dag van vandaag. Ondanks dat, schaf je dit verbod niet af. Als je zwangere vrouwen wilt helpen in noodsituaties, waarom zou je dan niet winkeldiefstal toestaan in plaats van abortus.
 3. Geen abortus is veilig. Voor ons is elke abortus compleet dodelijk, en zelfs als het gaat om abortussen uitgevoerd volgens alle eisen leiden veel vrouwen onder de gevolgen. Sterker nog, de link tussen verbod op abortus en een toename in de Maternal Mortality Ratio (MMR) is een totaal onbewezen mythe[3].

Er zijn talloze tegenbewijzen, die elk deze bewering onderuit halen. De MMR van de VS (14) met slechts een paar beperkingen op abortus is veel hoger dan de MMR van Polen (3), Ierland, (8) of Malta (9)[4], met een streng verbod op abortus. Daarnaast hebben wetenschappelijke studies dit sindsdien allang bevestigd, bijvoorbeeld met betrekking tot de geschiedenis van Chili[5].

 1. Abortus schendt onze mensenrechten[6]

‘Alle mensen zijn vrij geboren en gelijk in waardigheid en rechten’. (Article 1 UDHR)

Je werd geboren met armen en benen, en geboren met waardigheid en rechten. Maar je werd niet geboren met een naam omdat je je naam pas kreeg bij je geboorte. Ook onze armen, benen, waardigheid en rechten ontstaan niet alleen bij de geboorte.

Daarom, eisen wij al onze mensenrechten nu meteen op, vóór onze geboorte!

 1. ‘Elk mens heeft het inherente recht op leven. Dit recht zal door de wet beschermd worden’ (Art. 6 (1) ICCPR). Jullie zijn unieke, levende mensen. Dit zijn jullie geweest sinds jullie verwekking, net als wij. Ook wij zijn menselijke wezens en we eisen ons recht op leven en bescherming door de wet op.
 2. ‘De doodstraf zal niet opgelegd worden voor misdaden begaan door personen onder de achttien en zal niet uitgevoerd worden op zwangere vrouwen’ (Article 6 (5) ICCPR).

Net als elk ander kind, moeten we niet slechter behandeld worden dan in het geval van een doodstraf, die alleen is toegestaan voor de meest ernstige misdrijven. Maar we krijgen geen eerlijke rechtszaak, geen vertegenwoordiger van onze eigen belangen, geen onbevooroordeelde rechter, noch de gelegenheid om in hoger beroep te gaan of om gratie te vragen. We zouden de voorkeur geven aan een normale doodstraf.

Zelfs onze zwangere moeders, wanneer ze schuldig zouden zijn aan ernstige misdrijven, moeten niet bestraft worden met de doodstraf. Dit mensenrecht is voor onze bescherming. Maar waarom zou het eerlijk moeten zijn om ons te doden wanneer onze moeders onschuldig zijn? Even terzijde: Wij zijn onschuldig.

 1. ‘Iedere staat (..) verbindt zich (..) de in dit Verdrag erkende rechten te eerbiedigen zonder onderscheid van welke aard dan ook zoals (..) maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of status.’ (Article 2 (1) ICCPR).

Elk kind zal het recht hebben op beschermingsmaatregelen die vereist zijn vanwege zijn status als minderjarige, zonder enig onderscheid als sociale afkomst, bezit of geboorte’. (Article 24 (1) ICCPR)

‘Alle personen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder enig onderscheid recht op gelijke bescherming door de wet. In dit opzicht verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert aan alle personen gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals (..) maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status’. (Article 26 ICCPR)

We eisen gelijke rechten en gelijke bescherming, ongeacht onze grootte, leeftijd, vaardigheden, gezondheid, of onze nog op handen zijnde geboorte. Ook betekent bij mensenrechten het woord geboorte primair het ‘einde van een zwangerschap’ en niet een ‘wettelijke of sociale status van een geboorte’. Elke beperkte bescherming is discriminatie.

 1. ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing’. (Article 26 ICCPR)

In veel landen is het verboden om een dier te slachten zonder verdoving. Maar je vergat ons. Elke rat is beter beschermd tegen pijn dan wij zijn. Al vanaf de tiende levensweek vinden veel van ons het fijn om op onze duim te zuigen. Op zijn laatst vanaf de twintigste week zijn we gevoelig voor aanraking en pijn over het gehele lichaam[7]. Ondanks dat worden wij met wrede methoden vermoord[8]. Zonder verdoving, we worden in stukjes gehakt, met tangen of afzuigbuizen, of we stikken langzaam gedurende twee of drie dagen. Dit is marteling. Kijk niet langer de andere kant op en stop het stilzwijgen!

 1. ‘Niemand mag in slavernij worden gehouden’. (Article 8 ICCPR)

Slavernij wordt gedefinieerd als het uitoefenen van eigenaarschap over een persoon (Slavernijconventie).

Zwangere moeders mogen keuzes maken over hun eigen lichaam maar niet over de onze. Je moet ons niet behandelen als het persoonlijk eigendom van onze moeders aangezien slavernij en onderhorigheid verboden zijn. Daarnaast, als ze een diamant inslikken zal die niet hun eigendom worden.

 1. Onder genocide verstaan we elk van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een groep te vernietigen (..) zoals: d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen’. (Artikel II (d), Genocideverdrag). Abortus is een middel tot genocide. Sommige Nazis werden veroordeeld voor genocide vanwege de legalisatie van abortus in Oost Europa.
 2. We hebben wettelijke bescherming nodig voor zowel vóór als na de geboorte” (Rechten van het Kind, Voorwoord).

Bescherm alsjeblieft ons leven, ons verdere bestaan, aangezien dit alles is wat we hebben.

 1. Abortus moet ondenkbaar worden

Een vijfde van de Europese en Noord-Amerikaanse bevolking is al geaborteerd[9]. Stop dat. Verdedig ons door gelijke bescherming en onderricht, in de media, politiek, gezondheidszorg, cultuur en onderwijs, met een haalbare gezinspolitiek die gezinnen van 3 of meer kinderen aanmoedigt. Anders zul je uitgestorven raken.

Je kunt de waardevolle dingen in je leven noch kopen noch plannen.

Je moet niet ons leven opofferen om je eigen problemen op te lossen.

Verkondig niet langer prenataal geweld als de oplossing.

Een zwangere vrouw heeft een betere oplossing nodig dan abortus.

We hebben oplossingen voor het leven nodig.

February 03, 2018, Dieter Egert Former legal guardian for all unborn children in Germany regarding abortion President of the German association ‘Interessenvertretung ungeborener Menschen’ www.ungeborene.de

[1] According to the Dublin Declaration, signed by more than 1000 medical professionals: www.dublindeclaration.com

or see explanations of Dr Anthony Levatino http://youtu.be/ysl1tRnk-ig

For example, ectopic pregnancy is not treated by abortion but by another type of surgery. The child can not be saved anyway.

[2] Universal Declaration of Human Rights, Preamble: Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person

[3] Stefano Gennarini, J.D. and Rebecca Oas, Ph.D., Securing a Better Future for Mothers in the Post-2015 Development Agenda (IORG Briefing Paper March 2014) https://c-fam.org/wp-content/uploads/11-Securing-a-better-future-Final-s.pdf

[4] World Health Organization, Maternal health, Static map MMR 2015, also compare Chile (22), Bangladesh (176), China (27) http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg5_mm/atlas.html

[5] Elard Koch, Chile - Abortion Legislation and Maternal Deaths - a Natural Experiment (1957-2007, PLoS ONE, May 2012 Vol 7 Issue 5)

http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0036613&type=printable

[6] see Submission of ‘Interessenvertretung ungeborener Menschen’ to GC No 36 on Art 6 ICCPR, Oct. 2017, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/IVUM.docx

[7] Written Testimony of Sheila Page, D.O., in Support of Texas Bill to Prohibit Dismemberment Abortions www.lozierinstitute.org/written-testimony-of-sheila-page-d-o-in-support-of-texas-bill-to-prohibit-dismemberment-abortions

www.congress.gov/112/crpt/hrpt640/CRPT-112hrpt640-pt1.pdf

Senate Judiciary Committee onProtecting Babies Born Alive and Capable of Feeling Pain www.judiciary.senate.gov/meetings/late-term-abortion_protecting-babies-born-alive-and-capable-of-feeling-pain

[8] Description of several abortion methods in video clip from Dr Anthony Levatino https://youtu.be/CFZDhM5Gwhk

[9] In Germany: Each year 700 T live births and about 200 T abortions including unrecorded cases, over several decades

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2021 11:48

Doneer