De genocide van Downkinderen komt naar Nederland. Teken nu de petitie!

Met de NIPT-test komt er een ware genocide naar Nederland. Een hele bevolkingsgroep, die van mensen met het syndroom van Down, zal erdoor verdwijnen.

Klinkt dat vergezocht? Kijk dan naar IJsland. Daar wordt NIPT al jaren aangeboden.

Afgelopen vijf jaar heeft in IJsland geen enkel kind met Down het daglicht mogen zien.

Klinkt ‘genocide’ overdreven? Luister dan naar de uitspraken van academici, bestuurders en politici die NIPT doordrijven.

Als uit deze keuzevrijheid de situatie ontstaat dat er haast geen kinderen met het syndroom van Down geboren worden, dan vind ik dat we dat moeten accepteren.”
– Edith Schippers, minister van Volksgezondheid

“We hopen dat ze [mensen met syndroom van Down, red.] uiteindelijk zullen uitsterven.”
– Etienne Vermeersch, prominent filosoof

Dat de NIPT-test leidt tot het massaal vermoorden van één bevolkingsgroep, is een feit dat voorstanders kennen en accepteren. Sterker nog, de openhartige voorstanders juichen de massale abortus juist toe!

Dit is onmiskenbaar genocide. Het is onze plicht tegen deze genocide op te staan en er de strijd mee aan te binden.

Teken daarom nu de petitie aan de Tweede Kamer, zodat ons parlement de aanstaande genocide dwarsboomt!

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Wij, ondertekenaars van deze petitie, zijn geschokt door het feit dat de methodes voor prenatale diagnostiek inmiddels leiden tot een welhaast waterdichte opsporing van ongeboren kinderen die van de norm afwijken.

Het is niet te bevatten dat een land dat alle mogelijke vormen van discriminatie bestrijdt, een dergelijke massamoord toelaat.

Waar deze discriminatie toe leidt, is onthutsend: wordt al de helft van de kinderen met Downsyndroom in Nederland geaborteerd, dit dreigt op te lopen tot 95 procent!

Gaat Nederland landen als Denemarken en IJsland achterna, die al bijna ‘Down-rein’ zijn?

Kinderen met Down verrijken het leven van velen. Vaak zijn ze zeer geliefd bij hun omgeving. Dat bijna al deze mensen voor hun geboorte gedood worden, is een schokkend onrecht en een gruwel. Het zijn Gods kinderen.

Het is ontoelaatbaar dat onder voorwendsel van technologische vooruitgang kinderen die niet aan de heersende norm beantwoorden, worden geaborteerd.

Op grond van deze overwegingen richt ik de volgende petitie tot de Tweede Kamer:

Ik, ondergetekende, verzoek de Tweede Kamer elke vorm van abortus van kinderen te verbieden op basis van afwijkingen die momenteel naar voren komen door de zogenaamde ‘medische indicatie’.

Hoogachtend,


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Johannes Paulus II over abortuswetten: ‘Gehoorzaam God meer dan mens’


Geen paus heeft zo ferm en fel gesproken tegen abortus als H. Johannes Paulus II. Een greep uit zijn encycliek Evangelium vitae. “Vanaf de begintijden van de Kerk heeft de verkondiging van de apostelen de christenen de plicht tot gehoorzaamheid jegens het rechtmatig optredende openbaar gezag ingeprent, maar tegelijkertijd krachtig gewaarschuwd dat men ‘God meer moet gehoorzamen dan de mensen.”

Aanslagen op menselijk leven

Een van de specifieke kenmerken van de – reeds vaak genoemde – tegenwoordige aanslagen op het menselijk leven bestaat in de tendens om wettelijke legitimatie daarvoor te eisen, alsof het om rechten zou gaan die de staat, tenminste onder bepaalde voorwaarden, aan de burgers moet toekennen, en, als gevolg daarvan, in de tendens om de toepassing van deze rechten met de zekere en vrije hulp van artsen en verplegend personeel te verlangen.

Koude berekening

Vaak wordt beweerd, dat het leven van een ongeborene of van iemand die zich in totale zwakte bevindt, alleen maar een betrekkelijk goed is: volgens een proportionalistische benadering of een koude berekening zou het met andere goederen vergeleken en afgewogen moeten worden. En er wordt ook beweerd dat alleen iemand die zich in de concrete situatie bevindt en persoonlijk erbij betrokken is, rechtmatig een afweging van de goederen waarom het gaat, kan maken. Als gevolg daarvan zou alleen hij over de moraliteit van zijn keuze kunnen beslissen. De staat zou daarom in het belang van het burgerlijk samenleven en de sociale eendracht deze beslissing moeten eerbiedigen en tenslotte ook abortus en euthanasie toelaten.

Morele standaard

Soms wordt de mening gehoord dat de wet van de staat niet zou kunnen verlangen dat alle burgers overeenkomstig een morele standaard leven die hoger is dan die, die zij zelf erkennen en delen. Daarom moet de wet altijd de uitdrukking van de mening of van de wil van de meerderheid der burgers zijn en hun, tenminste in bepaalde extreme gevallen, ook het recht op abortus en euthanasie toekennen. Overigens zou het verbod op en de bestraffing van abortus en euthanasie in deze gevallen – zo beweert men – onvermijdelijk tot een toename van illegale praktijken leiden: maar deze zouden niet aan de noodzakelijke sociale controle onderworpen zijn, en zouden zonder de gewenste medische veiligheid uitgeoefend worden. Hier vraagt men zich bovendien af, of vasthouden aan een concrete, niet-uitvoerbare wet, tenslotte niet zou betekenen dat ook de geloofwaardigheid van elke andere wet, ondergraven zou worden.

Volledige autonomie

De radicaalste standpunten gaan tenslotte zover te beweren, dat in een moderne en pluralistische maatschappij aan iedere mens volledige autonomie toegekend moet worden om over het eigen leven en het leven van het ongeboren kind te beschikken: de keuze en de beslissing tussen de verschillende morele opvattingen zou inderdaad niet een zaak van de wet moeten zijn, en nog minder het opleggen van een bepaalde mening ten koste van andere.

Scheiding van geweten

In elk geval is in de democratische cultuur van onze tijd de mening wijd verbreid dat de rechtsorde van een maatschappij zich ertoe moet beperken, de overtuigingen van de meerderheid op te tekenen en aan te nemen en daarom slechts bouwen op datgene wat de meerderheid zelf als moreel erkent en beleeft. Wanneer dan zelfs de mening wordt verkondigd dat een algemene en objectieve waarheid de facto onaannemelijk is, dan zou het respect voor de vrijheid van de burgers – die in een democratisch systeem als de eigenlijke soeverein gelden – vereisen, dat men op het niveau van de wetgeving de autonomie van de individuele gewetens erkent en daarom bij het vastleggen van die normen die in elk geval voor het sociale samenleven noodzakelijk zijn, uitsluitend recht doet aan de wil van de meerderheid, hoe die ook mag zijn. Op deze wijze zou iedere politicus in zijn handelen het terrein van het eigen geweten duidelijk moeten scheiden van dat van het publieke gedrag.

Tegengestelde tendensen

Als gevolg daarvan kan men twee, blijkbaar diametraal tegengestelde tendensen vaststellen. Aan de ene kant eisen de afzonderlijke individuen voor zichzelf de meest volledige zedelijke beslissingsautonomie op en eisen zij dat de staat geen morele opvatting tot de zijne maakt en voorschrijft, maar dat hij zich ertoe beperkt de vrijheid van ieder afzonderlijk de grootst mogelijke ruimte te garanderen, met als enige beperking naar buiten dat men de ruimte van autonomie niet aantast waarop ook iedere andere burger recht heeft. Van de andere kant meent men dat, bij het uitoefenen van de publieke en professionele taken, het respect voor de beslissingsvrijheid van de ander vereist, dat eenieder zijn eigen overtuigingen aan de kant zet om zich in dienst te stellen van ieder verzoek van de burgers, die de wetten erkennen en beschermen, waarbij als enige zedelijke maatstaf voor de uitoefening van eigen functies aanvaard wordt, wat precies door deze wetten vastgelegd is. Zo wordt, met voorbijzien van het eigen zedelijke geweten, tenminste op het gebied van de openbare activiteit, de verantwoordelijkheid van de mens aan de burgerlijke wet overgelaten. De gemeenschappelijke wortel van al deze tendensen is het ethisch relativisme dat voor grote delen van de moderne cultuur kenmerkend is. Sommigen beweren dat dit relativisme een voorwaarde is voor de democratie, omdat alleen tolerantie het wederzijds respect van de mensen onderling en de binding aan de beslissingen van de meerderheid zou garanderen, terwijl de zedelijke normen, als bindend en objectief beschouwd, zouden leiden tot autoritarisme en intolerantie. Maar juist de problematiek van het respect voor het leven laat zien welke misverstanden en tegenstellingen, gepaard gaand met van ontstellende praktische gevolgen, zich achter deze mentaliteit verbergen.

Tirannie tegen zwakste

Het klopt dat de geschiedenis gevallen kent waarin in de naam van de ‘waarheid’ misdaden zijn begaan. Maar niet minder ernstige misdaden en radicale ontkenningen van de vrijheid werden en worden ook nu nog in naam van het ‘ethische relativisme’ begaan. Neemt een parlementaire of maatschappelijke meerderheid, wanneer ze de rechtmatigheid van de onder bepaalde voorwaarden uitgevoerde doding van het ongeboren menselijke leven goedkeurt, soms niet een ‘tiranniek’ besluit tegen het zwakste en meest weerloze menselijk wezen? Het wereldgeweten reageert terecht op de misdaden tegen de menselijkheid waarmee onze eeuw zulke treurige ervaringen heeft opgedaan. Zouden deze wandaden misschien niet langer misdaden zijn, wanneer zij in plaats van door gewetenloze tirannen te zijn begaan, door de toestemming van het volk rechtmatig verklaard zouden zijn?

Democratie is niet doel

Men mag echter democratie niet in die mate tot mythe maken dat ze tot een vervanging wordt van moraliteit of tot een panacee tegen de onzedelijkheid. Van nature is zij een ‘orde’ en, als zodanig, een werktuig en niet een doel. Haar ‘zedelijk’ karakter komt niet vanzelf, maar hangt af van de overeenstemming met de zedenwet waaraan zij, zoals ieder ander menselijk gedrag, onderworpen moet zijn: d.w.z.: het hangt af van de zedelijkheid van de doelen die zij nastreeft en van de middelen die zij gebruikt. Wanneer tegenwoordig een bijna wereldwijde overeenstemming over de waarde van de democratie kan worden vastgesteld, dan wordt dat als een positief ‘teken van de tijd’ beschouwd, zoals ook het leergezag van de Kerk herhaaldelijk heeft uitgesproken. Maar de waarde van de democratie staat of valt met de waarden die zij belichaamt en koestert: fundamenteel en onmiskenbaar zijn zeker de waarden van iedere menselijke persoon, het respect voor zijn onaantastbare en onvervreemdbare rechten, alsook de bestemming van het ‘algemeen belang’ tot doel en regelende maatstaf voor het politieke leven.

Waarden opnieuw ontdekken

De fundamenten van deze waarden kunnen niet voorlopige en wisselende menings-‘meerderheden’ zijn, maar alleen de erkenning van een objectieve zedenwet, die als de ‘natuurwet’ die de mens in het hart geschreven staat, het referentiepunt is dat de norm stelt juist voor deze burgerlijke wet. Wanneer als gevolg van een tragische collectieve gewetensverduistering het scepticisme tenslotte zelfs de grondslagen van de zedenwet in twijfel zou trekken, dan zou zelfs de democratische orde in zijn grondslagen aangetast worden, aangezien zij zou verworden tot een louter mechanisme van het empirisch regelen van verschillende en tegengestelde belangen. Menigeen zou zich kunnen voorstellen dat zelfs deze functie, bij gebrek aan beter, omwille van de sociale vrede, gewaardeerd zou moeten worden. Zelfs wanneer men in zulke beoordeling een zeker waarheidsaspect erkent, dan moet men toch zien dat zonder een objectieve zedelijke verankering ook de democratie geen stabiele vrede kan garanderen, temeer daar de vrede die niet aan de waarden van de waardigheid van iedere mens en van de solidariteit onder alle mensen gemeten wordt, niet zelden een bedrieglijke zaak is. Want in de regeringssystemen zelf die een democratische participatie kennen, leidt de regeling van de belangen dikwijls tot het voordeel van de sterkeren, aangezien zij niet alleen het beste de hefbomen van de macht, maar ook de totstandkoming van een consensus kunnen sturen. In een dergelijke situatie wordt democratie gemakkelijk tot een leeg begrip. Met het oog op de toekomst van de maatschappij en op de ontwikkeling van de gezonde democratie is het daarom dringend nodig om de aanwezigheid van essentiële en aangeboren menselijke en zedelijke waarden opnieuw te ontdekken, die uit de waarheid van het menszijn zelf voortkomen en die de waardigheid van de persoon uitdrukken en beschermen: waarden dus, die geen enkeling, geen meerderheid en geen staat ooit kunnen produceren, veranderen of vernietigen, maar die zij alleen zullen moeten erkennen, eerbiedigen en koesteren.

Onaantastbaar recht

In deze zin moet men de basiselementen van een visie op de betrekking tussen burgerlijke wet en zedenwet herontdekken, die door de Kerk naar voren worden gebracht maar die ook deel zijn van het erfgoed van de grote rechtstradities der mensheid. Zeker, de taak van de burgerlijke wet is in vergelijking met die van de zedenwet anders en van beperkter omvang. Toch kan ‘in geen levenssfeer de burgerlijke wet de plaats innemen van het geweten of normen voorschrijven m.b.t. dingen die buiten zijn bevoegdheid liggen’ dat is de verzekering van het welzijn van de mensen door de erkenning en de verdediging van hun grondrechten, en door de bevordering van de vrede en de openbare zedelijkheid. Want de taak van de burgerlijke wet bestaat in het garanderen van een geordende sociale samenleving in ware gerechtigheid, opdat wij allen ‘in alle vroomheid en rechtschapenheid ongestoord en rustig kunnen leven’ (1 Tim. 2, 2). Juist daarom moet de burgerlijke wet voor alle leden van de maatschappij het respect voor enkele grondrechten garanderen, die aan de mens als persoon eigen zijn en die elke positieve wet moet erkennen en garanderen. Het eerste en meest fundamentele van alle rechten is het onaantastbare recht op leven van iedere onschuldige mens.

Plicht van de staat

Ook als het openbaar gezag er soms voor kan kiezen om iets niet te stoppen, als het verhinderd zou worden, ernstiger schade zou doen, kan zij desondanks nooit toelaten dat enkelingen – zelfs wanneer die de meerderheid van de leden van de maatschappij zouden vormen – het recht krijgen andere mensen te schaden door hun grondrechten, zoals dat op leven, niet te erkennen. Het wettelijk dulden van abortus en euthanasie kan zich juist daarom geenszins beroepen op het respect voor het geweten van de anderen, omdat de maatschappij het recht en de plicht heeft zich te beschermen tegen de misbruiken die in naam van het geweten en onder voorwendsel van de vrijheid tot stand kunnen komen’. In de encycliek Pacem in Terris wees Johannes XXIII erop dat ‘in de denkwijze van onze tijd het algemene welzijn vooral gelegen is in het veiligstellen van de rechten en plichten van de menselijke persoon. De taak van de gezagsdragers dient er vooral op gericht te zijn om deze rechten te erkennen, te eerbiedigen, met elkaar in overeenstemming te brengen, te verdedigen en te bevorderen, zodat daardoor iedereen zich gemakkelijker van zijn plichten kan kwijten. Want ‘dit is de voornaamste plicht van ieder staatsgezag: om de onaantastbare rechten van de mens te beschermen en ervoor te zorgen dat ieder gemakkelijk zijn taak kan vervullen’. Daarom, indien de gezagsdragers de rechten van de mens niet erkennen of aantasten, wijken zij niet alleen af van hun eigen plicht, maar hun voorschriften missen ook iedere juridische verplichting’.

H. Thomas van Aquino

De leer over de noodzakelijke overeenstemming van de burgerlijke wet met de zedenwet staat in de continuïteit van de hele traditie van de Kerk. Dit blijkt nog eens uit Johannes XXIII’s encycliek: ‘Gezag wordt gevraagd door de zedelijke orde en komt van God. Als gevolg daarvan kunnen wetten en besluiten die tegen de morele orde ingaan en dus tegen de goddelijke wil geen bindende kracht hebben in het geweten(…); inderdaad, het aannemen van zulke wetten ondermijnt het wezen zelf van het gezag en resulteert in schaamteloos misbruik’. Dit is de heldere leer van de H. Thomas van Aquino, die schrijft dat ‘de menselijke wet wet is in zoverre zij overeenstemt met de rechte rede en zo is ontleend aan de eeuwige wet. Wanneer ze echter van het verstand afwijkt, wordt het een onrechtvaardige wet genoemd en heeft het niet het karakter van een wet. maar veeleer dat van een daad van geweld’. En verder: ‘Elke door mensen gemaakte wet heeft in zoverre het karakter van een wet, voor zover ze afgeleid wordt van de natuurwet. Maar wanneer ze op enig punt van de natuurwet afwijkt, dan zal ze niet meer wet zijn, maar eerder een corruptie van de wet’. De eerste en meest rechtstreekse toepassing van deze leer betreft de menselijke wet die het fundamentele grondrecht op leven, dat iedere mens eigen is, niet erkent. Zo staan de wetten die het rechtstreekse doden van onschuldige mensen, in de vormen van abortus en euthanasie, voor gewettigd verklaren, in totale en onverzoenlijke tegenspraak met het onaantastbare recht op leven dat alle mensen eigen is en ontkennen zij bovendien de gelijkheid van allen voor de wet. Men zou kunnen tegenwerpen dat dit dan niet geldt voor euthanasie, wanneer de betreffende mens bij volledig bewustzijn erom gevraagd heeft. Maar een staat die een dergelijk verzoek zou wettigen en doorvoering ervan toelaten, zou tegen de grondbeginselen van absoluut respect voor het leven en van de bescherming van ieder mensenleven een zelfmoord, respectievelijk moord, legaliseren. Zo wordt ruim baan gemaakt voor het nalaten van eerbied voor het leven en effent men de weg voor een houding die het vertrouwen in de sociale betrekkingen vernietigt.

Rechtsgeldigheid ontbreekt

De wetten die abortus en euthanasie toelaten en bevorderen, stellen zich dus niet alleen radicaal op tegen het welzijn van het individu, maar ook tegen het gemeenschappelijk welzijn, en missen daarom iedere geloofwaardige rechtsgeldigheid. Het niet erkennen van het recht op leven gaat het meest rechtstreeks en onherstelbaar in tegen de mogelijkheid om het algemeen welzijn te realiseren, juist omdat het leidt tot het doden van de mens: de maatschappij bestaat juist om in dienst van hem te staan. Daaruit volgt dat, wanneer een burgerlijke wet abortus en euthanasie goedkeurt, zij juist daarom geen echte, zedelijk verplichtende burgerlijke wet meer is.

God meer gehoorzamen dan de mensen

Abortus en euthanasie zijn dus misdrijven waarvan geen enkele menselijke wet zich de legitimatie kan aanmatigen. Wetten van deze soort houden niet alleen geen verplichting voor het geweten in, maar wekken veeleer de ernstige en duidelijke plicht op, om zich ertegen te verzetten met behulp van het beroep op gewetensbezwaren. Vanaf de begintijden van de Kerk heeft de verkondiging van de apostelen de christenen de plicht tot gehoorzaamheid jegens het rechtmatig optredende openbaar gezag ingeprent, maar tegelijkertijd krachtig gewaarschuwd dat men ‘God meer moet gehoorzamen dan de mensen’ (Hand. 5, 29). Reeds in het Oude Testament vinden we met betrekking tot de bedreigingen tegen het leven een belangrijk voorbeeld van de tegenstand tegen het onrechtvaardige gebod van het openbaar gezag. De joodse vroedvrouwen verzetten zich tegen de farao, die bevolen had om iedere pasgeboren jongen te doden. Zij ‘deden niet wat de koning van Egypte bevolen had, maar lieten de kinderen in leven’ (Ex. 1, 17). Belangrijk is echter om op de diepere reden van dit gedrag te wijzen: ‘De vroedvrouwen vreesden God’ (Ex. 1, 17). Uit de gehoorzaamheid jegens God – aan wie alleen die vrees toekomt die de erkenning van zijn absolute soevereiniteit is – groeien de kracht en de moed om aan de onrechtvaardige wetten van de mensen te weerstaan. De kracht en de moed van hem die bereid is ook de gevangenis in te gaan of door het zwaard om te komen, in de zekerheid dat ‘hier de standvastigheid en de geloofstrouw van de heiligen moet blijken’ (Openb. 13, 10).

Stemmen voor abortus nooit geoorloofd

Daarom is het nooit geoorloofd zich te voegen naar een in zichzelf onrechtvaardige wet, zoals die welke abortus en euthanasie toelaat, ‘noch door deelname aan een propagandacampagne voor een dergelijke wet, noch door er zijn stem aan te geven’.

H. paus Johannes Paulus II, Evangelium vitae, hoofdstuk 3 – 5 – “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen” (Hand. 5, 29): burgerlijke wet en zedenwet.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Dit filmpje kan vrouwenlevens veranderen en kinderlevens redden

Heel wat abortussen worden gepleegd uit wanhoop. ‘Het is erg, maar ik kan niet anders’, of: ‘Als ik dit niet doe, kan ik nooit meer studeren’. Erger nog is als de familie of partner aandringt op abortus.

Je hebt opties

Wij moeten wanhopige vrouwen perspectief bieden. Hen laten zien dat hun wereld niet ophoudt te bestaan als zij vóór het leven van hun kind kiezen. Daarom heeft Stirezo de korte pro-life film You have options voorzien van Nederlandse ondertiteling en gepubliceerd op YouTube. Je hebt opties, zoals de Nederlandse versie heet, moet wanhopige vrouwen hoop geven. Je hoeft niet te aborteren, je kunt en mag je kind houden!

Kiezen voor kindje

Wij willen Je hebt opties zo breed mogelijk verspreiden, zodat ongewenst zwangere vrouwen hem zien en kunnen kiezen voor het kindje, ofwel door het zelf op te voeden met hulp van anderen, ofwel door het te laten adopteren in een van de vele liefdevolle gezinnen die hierop wachten. Tegelijkertijd horen ze het verdrietige verhaal van een vrouw, die uit angst gekozen heeft voor abortus en haar kindje moet missen. Je hebt opties moet echter niet alleen gezien worden door ongewenst zwangere vrouwen. De korte film kan ook het brede publiek laten zien dat abortus nooit noodzakelijk is en dat er altijd alternatieven zijn.

Help ons!

Stirezo wil met de korte film Je hebt opties breed adverteren op sociale media. Adverteren kost geld. Help met een donatie. Zo steun je de ongewenst zwangere vrouwen en de bedreigde ongeboren kinderen. De verspreiding van de korte film steunen met een donatie kan HIER

Vrouwen die vragen hebben of hulp nodig hebben, kunnen bellen naar de landelijke hulplijn voor zwangerschappen: 035-621 42 05 (tijdens kantoortijden). 

Filosoof Etienne Vermeersch: ‘We hopen dat Down verdwijnt’

Controverse in België. Filosoof Etienne Vermeersch heeft een macabere wens uitgesproken: “We hopen natuurlijk dat het Downsyndroom verdwijnt.” Hij deed de uitspraak in een debat over NIPT, de prenatale test die Downsyndroom opspoort en tot massale abortus leidt. In België wordt deze test nu gratis.

Geboren met Down

Vermeersch, gevierd ‘vrijdenker’, vergelijkt Downsyndroom met de pokken, een ziekte die gelukkig verdwenen is. Terwijl pokken een ziekte is die kinderen krijgen. Met Downsyndroom wordt een kind geboren. Het is een genetische aandoening. Downsyndroom kan dan ook alleen verdwijnen door het vermoorden van ongeboren kinderen. En Vermeersch is al decennia pleitbezorger voor de legalisering van zulke moord.

Geen geïsoleerde stem

Klinkt Vermeersch als een geïsoleerde stem? Dat is hij niet. Zijn collega-filosoof Peter Singer, zo’n beetje de meest prominente ‘ethicus’ ter wereld, vindt een persoon met Down minder waard dan een varken. In verwaterde vorm vinden we de geest van Vermeersch zelfs bij onze eigen minister van Volksgezondheid. Edith Schippers zei in januari tegen de Tweede Kamer dat als kinderen met het syndroom van Down uitsterven, “we dat moeten accepteren.”

België gaat IJsland achterna…

De NIPT-test leidt tot de massale abortus, ja zelfs het uitsterven van kinderen met Down. In IJsland, waar de test al jaren wordt aangeboden, wordt zelfs geen enkel kind met Down meer geboren. De ongeboren kinderen mogen het daglicht niet zien.

…Nederland gaat België achterna

België is hard op weg naar eenzelfde genocide. De NIPT-test wordt er gratis. In Nederland kost het de zwangere vrouw nog geld. Dat wil de overheid veranderen. Nederland wil gratis tests om Down op te sporen. En waarom dan niet gelijk andere aandoeningen opsporen? Als dit zo doorgaat, dan sporen NIPT-varianten binnenkort ook schele ogen en hazenlip op. Gods geliefde kinderen worden dan om het minste of geringste vermoord.

Niet verzaken

Hier kunnen wij niet zwijgen. Hier kunnen wij niet verzaken. De Tweede Kamer moet de genocide van Downkinderen door NIPT in de kiem smoren. Teken nu de petitie aan onze parlementariërs, zodat zij het recht op leven van ongeboren Downkinderen verdedigen!

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Wij, ondertekenaars van deze petitie, zijn geschokt door het feit dat de methodes voor prenatale diagnostiek inmiddels leiden tot een welhaast waterdichte opsporing van ongeboren kinderen die van de norm afwijken.

Het is niet te bevatten dat een land dat alle mogelijke vormen van discriminatie bestrijdt, een dergelijke massamoord toelaat.

Waar deze discriminatie toe leidt, is onthutsend: wordt al de helft van de kinderen met Downsyndroom in Nederland geaborteerd, dit dreigt op te lopen tot 95 procent!

Gaat Nederland landen als Denemarken en IJsland achterna, die al bijna ‘Down-rein’ zijn?

Kinderen met Down verrijken het leven van velen. Vaak zijn ze zeer geliefd bij hun omgeving. Dat bijna al deze mensen voor hun geboorte gedood worden, is een schokkend onrecht en een gruwel. Het zijn Gods kinderen.

Het is ontoelaatbaar dat onder voorwendsel van technologische vooruitgang kinderen die niet aan de heersende norm beantwoorden, worden geaborteerd.

Op grond van deze overwegingen richt ik de volgende petitie tot de Tweede Kamer:

Ik, ondergetekende, verzoek de Tweede Kamer elke vorm van abortus van kinderen te verbieden op basis van afwijkingen die momenteel naar voren komen door de zogenaamde ‘medische indicatie’.

Hoogachtend,


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Abortusvoorstander benoemd in pauselijke pro-life academie

Paus Franciscus heeft een Anglicaanse ambtsdrager en hoogleraar die voorstander is van abortus, benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Het gaat om Nigel Biggar die vindt dat abortus wettig moet zijn tot “18 weken na de verwekking”. De benoeming wordt door veel katholieke gelovigen en andere pro-lifers met bevreemding ontvangen.

18 weken

De Engelse hoogleraar (Oxford) is voor vijf jaar benoemd. In gesprek met collega-ethicus Peter Singer (berucht om zijn opvatting dat een Down-patiënt minder waard is dan een varken) betoogde Biggar dat een ongeboren kind “niet hetzelfde soort ding is als een volwassene of als een volgroeid menselijk wezen.” Het verdient naar zijn mening daarom niet “helemaal dezelfde behandeling.” De hoogleraar “zou geneigd zijn de lijn voor abortus te trekken bij 18 weken na de bevruchting, wat ruwweg de vroegste tijd is dat er enige hersenactiviteit aantoonbaar wordt en daardoor van bewustzijn”.

‘Niet waar’

Een jaar later zei Biggar in een lezing dat “het niet waar is dat alle abortus gelijk staat aan moord”. Toen de website LifeSiteNews aan Biggar vroeg of zijn benoeming in de Academie betekent dat paus Franciscus van koers verandert inzake abortus, antwoordde hij dat hij, omdat hij zelf niet Rooms-katholiek is, het niet gepast te vinden commentaar te geven op het standpunt van de Kerk.

Vrijwillige euthanasie

“Het spijt me u teleur te stellen”, aldus Biggar tot LifeSiteNews, “maar op het punt van abortus heb ik wel meningen, maar geen waar ik erg lang over heb nagedacht.” Hij denkt dat hij zijn benoeming te danken heeft “aan mijn consistente werk op de onderwerpen van vrijwillige euthanasie en hulp bij zelfdoding. Op die punten stemmen mijn conclusie overeen met die van de Kerk.”

Relativistische benadering

Zoals bekend heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor het Leven, een creatie van de H. Johannus Paulus II, gereorganiseerd. Talrijke mensen met onberispelijke pro-life papieren zijn weggestuurd, terwijl over de nieuwe samenstelling ernstige twijfels bestaan. De indruk is gevestigd dat paus Franciscus een meer relativistische benadering van pro-life vraagstukken wil. In dat geval kan hij op veel oppositie vanuit de Kerk rekenen, omdat de traditionele geloofsleer van de Kerk hiervoor nauwelijks ruimte biedt.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Kardinaal Eijk benoemd in grondig hervormde pro-life academie


Kardinaal Wim Eijk is door paus Franciscus benoemd als lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Dit heeft het aartsbisdom Utrecht bekend gemaakt. Dit is bij uitstek de expertise van Mgr. Eijk, die gediplomeerd arts en gepromoveerd moraaltheoloog is.

Lam leggen

Het is niet de eerste keer dat kardinaal Eijk zitting neemt in de Pauselijke Academie voor het Leven, dat zich onder andere met het issue abortus bezighoudt. In 2004 trad de kardinaal ook al aan. Zijn lidmaatschap eindigde op 1 januari 2017, tegelijk met dat van elk ander lid bij de academie. Paus Franciscus ruimde het instituut leeg om het te hervormen. Critici spraken van het opzettelijk lam leggen van de academie, omdat leden de katholieke moraalleer verdedigden. Die moraalleer is een obstakel voor vrijzinnige verduistering van de katholieke boodschap.

Nieuwe chef

Een van de geestelijken die volgens critici de katholieke boodschap wil verduisteren, is de nieuwe chef van de Pauselijke Academie voor het Leven: Mgr. Vincenzo Paglia. Deze aartsbisschop publiceerde in 2016 een handleiding seksuele voorlichting die door pro-life en pro-gezin leiders ‘door en door immoreel’ en ‘volkomen ongepast’ werd genoemd. Paglia zorgde eerder voor opschudding door een muurschildering met homo-erotische taferelen te laten maken.

Eed zweren

Een van Franciscus’ hervormingen is het weglaten van een eed om de menselijke waardigheid te verdedigen ‘van (natuurlijke) conceptie tot de dood’. Eerder was het zweren van deze eed verplicht voor toetreding; nu is het optioneel. Ook is de Congregatie voor de Geloofsleer, waakhond van de katholieke leer, uitgesloten uit de academie.

Stoutmoedig verdediger

Het is ten zeerste de vraag of deze hervormingen de verdediging van het ongeboren leven ten goede komen. Het is hoe dan ook lovenswaardig dat kardinaal Eijk, stoutmoedig verdediger van de katholieke moraalleer en van het recht op leven van de ongeboren kinderen, terugkeert op zijn post. Laten we hopen dat hij in de nieuwe constellatie het zout der aarde is.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Aborteurs Planned Parenthood: “Er viel een oogbal in mijn schoot”

De mond van Planned Parenthoods aborteurs riekt naar die van aartsvijand Sauron uit The Lord of the Rings

De aborteurs van Planned Parenthood verkondigen publiekelijk graag ‘seksuele gezondheid’ en ‘vrijheid van de vrouw’. Privé vertellen ze heel wat anders.

Dat blijkt uit nieuw vrijgegeven beelden van het Center for Medical Progress, dat undercover ging bij Planned Parenthood. Hun verborgen camera’s legden schokkende uitspraken vast van Planned Parenthood’s personeel.

‘Been trekken’

Dr Ann Schutt-Aine: “Als ik een abortus uitvoer en ik zie dat ik bang ben dat de navel eruit gaat komen, dan vraag ik om een tweede anastomoseklem om het lichaam vast te houden bij de nek en trek er dan een been of twee vanaf zodat het geen PBA [partial birth abortion, vert. mislukte abortus] is.” Een andere ‘arts’: “Er viel bij mij ineens een oogbal in mijn schoot, en dat is gewoon vies.” Het publiek dat dit hoorde, reageerde niet met afgrijzen maar met gelach.

In beklaagdenbankje

De undercover filmer David Daleiden wordt om de opnamen voor de rechter gesleept. Terwijl het beklaagdenbankje in de rechtszaal voorbehouden moet zijn aan de schurken van Planned Parenthood. Ze scheuren kinderen uit elkaar en verkopen de lichaamsdelen voor vijftig dollar per stuk.

Koude kleren

Deze juridische heksenjacht zal Daleiden niet in de koude kleren zitten. Stel je voor: de noodklok luiden over duistere handel in de organen van geaborteerde kinderen, vervolgens aan de schandpaal genageld worden.

‘Niet aanvaardbaar’

Niet alleen Planned Parenthood keert zich tegen Daleiden, ook YouTube. De videowebsite verwijderde de video enkele uren na publicatie. Het bevat zogenaamd ‘niet aanvaardbare inhoud’. Toch kan men de video nog vinden op internet. Kijkt u hier om zelf te zien hoe de abortuswereld omgaat met de lichaampjes van kleine kinderen:

Subsidies schrappen

Hoop daagt echter: president Trump heeft in zijn laatste versie van de vervanging van Obamacare de federale subsidies voor Planned Parenthood geschrapt. Het Huis van Afgevaardigden heeft voor gestemd. Laten wij hopen en bidden, dat zijn plan ook door de Senaat zal komen.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Twee pro-life vrouwen vertellen over hun strijd tegen abortus

Er rijdt een auto langs. De bestuurder schreeuwt luidt naar de wakers. Zij besteden er geen aandacht aan. Even later komt de auto terug, rijdt de stoep op en komt net voor een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder springt eruit en begint al filmend te tieren. Als een van de wakers een biddende vrouw afschermt, dreigt de man: “Ik sla je hele kop in elkaar!”. Ondanks dit heftige dreigement blijven de wakers kalm…

Na meer dan een uur kon zr. Monja de vrouw met een zwangerschapsconflict ervan overtuigen zich tegen de negatieve invloed van haar vriend af te schermen, naar haar hart te luisteren en haar kind te behouden… Dank aan God, haar dochter mag leven! God vergoede het iedereen die ons ondersteunt!…

Voor sommigen van onze groep was het de eerste keer buiten bij een kliniek te staan. Dat maakt indruk: vrouwen die zich afschermend opstellen en snel naar binnen willen, en na een paar uur lijkbleek en met innig verdrietige gezichten weer buiten staan…

Het is slechts een greep uit de verslagen van Stirezo-wakers. Wekelijks staan deze vrijwilligers voor abortusklinieken om te bidden en alternatieve hulp aan te bieden.

De wakers maken nog meer mee dan in de verslagen staat. Wie de wakers hoort spreken, gelooft zijn oren niet. ‘Onschadelijke’ abortus is een leugen, het doodt weerloze kinderen en beschadigt vrouwen levenslang.

Op zaterdag 20 mei komt waakster zuster Monja spreken op de Dag voor het Leven van Stirezo. Zuster Monja (rechts) zal haar rijke ervaring delen.

U kunt daarbij zijn! Meld u hieronder aan voor deze interessante dag.

Naast zuster Monja hebben wij de Poolse juriste Karina Walinowicz uitgenodigd. Ook zij (rechts) strijdt tegen abortus, maar dan in de rechtszaal. Hoe kun je de rechterlijke en wetgevende macht overtuigen de ongeboren kinderen te beschermen? De Polen staan hierin verder dan wij, dus we kunnen veel leren.

Wij willen Gods zegen vragen over ons pro-life werk. Het verheugt ons dan ook dat Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, de Heilige Mis celebreert op de Dag voor het Leven.

En dat is nog niet alles. De Dag voor het Leven biedt gelegenheid om onder genot van een borrel kennis te maken met gelijkgezinde pro-lifers.

Het belooft een boeiende dag te worden. Ik hoop van harte dat u komt. Als u niet aanwezig kunt zijn, overweeg dan ons te steunen met een donatie. Een financiële steun in de rug waarderen wij zeer.

Samen kunnen we het verschil maken in de strijd voor het recht op leven!

‘Vrouwen komen na abortus lijkbleek en innig verdrietig buiten’

Geregeld gaan vrijwilligers van Stirezo naar abortusklinieken. Door gebed en gesprek proberen ze ongewenst zwangere vrouwen te helpen en ongeboren kinderen het leveren te redden. Moeilijk maar dankbaar werk. Een vrijwilligster doet verslag. 

Abortuskliniek in Arnhem

Vroeg op, flyers bijeen zoeken, even bidden in de kapel, warme thee en koffie in thermosflessen klaar maken en dan, op naar Arnhem, de Zypendaalseweg 101, het adres van de abortuskliniek. Nog niet al te warm en regenachtig proberen we in de ene hand de rozenkrans en in de andere onze paraplu vast te houden. En een paar flyers en wonderdadige medailles om uit te delen in onze jaszakken.

Verdrietige gezichten

Voor sommigen van onze groep was het de eerste keer buiten bij een kliniek te staan. Dat maakt indruk: vrouwen die zich afschermend opstellen en snel naar binnen willen, en na een paar uur lijkbleek en met innig verdrietige gezichten weer buiten staan. Het proberen mensen aan te spreken met ons hulpaanbod: financiële hulp, psychische hulp, woonruimte, adoptie, het is er allemaal. En bidden, het ene rozenhoedje na het andere.

Wonderdadige medaille

Vandaag maakten we mee, dat sommige vrouwen onze folders hebben afgewezen, maar een heel aantal ze ook hebben aangenomen. Er waren vrouwen die na de abortus heel graag een wonderdadige medaille als geschenk aannamen. Ook was er een vrouw twintig minuten in de auto blijven zitten in de buurt van de kliniek, met de motor nog ronkend. Zij reed daarna weg. En een vrouw, die ons bedankte, nadat we beloofden voor haar te bidden.

Positieve reacties

Wat bijzonder was waren de positieve reacties van voorbijgangers. “U bent goed bezig, mevrouw”, zei een jonge vrouw. “Ik vind u moedig, dank u hiervoor”, sprak een oudere man. Een jongeman, die eerst wat meer wilde weten, nam afscheid met: “Ieder zieltje is er toch weer één, veel succes.” Deze reacties spreken boekdelen: mensen in Nederland willen geen abortus. Er moet hulp komen voor deze vrouwen, zodat zij hun baby’tjes kunnen behouden.

Meedoen?

Wanneer u mee wilt bidden of raadgeven bij een van de abortusklinieken in Nederland, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u een training aanbieden en verder begeleiden. Om mee te doen hoef je geen heilige of psychotherapeut te zijn. Het enige wat nodig is, is hart voor ongewenst zwangere vrouwen en de ongeboren kinderen!

 
⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Beelden: Planned Parenthood gaat door met handel in geaborteerde kinderen

Wat? Handel in lichaamsdelen van geaborteerde kinderen? Wat is dat voor een gruwelverhaal? De Amerikanen David Daleiden en Sandra Merritt wilden meer weten en besloten in 2014 undercover te gaan bij de grootste abortusaanbieder Planned Parenthood en hun moedige actie heeft dramatisch videobewijs opgeleverd. De foetussen worden illegaal verkocht aan organisaties die er medisch onderzoek op plegen.

Lamborghini kopen

Het videobewijs zorgde voor veel opschudding. Vooral de opmerking van een Planned Parenthood-directrice dat zij een Lamborghini sportauto wil kopen met de winst van orgaanhandel, bracht veel verontwaardiging. Dezelfde directrice duikt nu op in een nieuwe video van Daleiden en Merritt. Dr. Mary Garrett onderhandelt daarin vrolijk over de prijs van een geaborteerd kindje. Ze heeft duidelijk niets geleerd van de eerdere opschudding.

Tweede keer aangeklaagd

Daleiden en Merritt tonen grote moed door deze beelden te publiceren. Na hun eerste video in 2015 is probeerden pro-abortus politici en lobbyisten hen tot zwijgen te brengen. Daleiden en Merritt worden nu voor de tweede keer aangeklaagd voor het schenden van de privacy van vijftien medewerkers. De eerste keer is ongegrond verklaard. De video’s, die hooggeplaatste personen binnen Planned Parenthood laten zien terwijl zij onderhandelen over de prijzen van lichaamsdelen van geaborteerde baby’s, leidde ook tot een onderzoek door het Amerikaans Congres, met als resultaat de oproep de abortusaanbieder geen federale belastingdollars meer te geven.

“Nepnieuws”

Daleiden zelf blijft strijdbaar: “Deze onzinnige aanklachten van Planned Parenthoods politieke trawanten zijn nepnieuws,” zei hij in een verklaring tegen LifeSiteNews. “Ze probeerden dezelfde samenzwering met corrupte ambtenaren in Houston, Texas, en zowel de aanklachten als de officier van justitie werden daar verworpen.”

“Echte criminelen”

“Het publiek weet dat de echte criminelen Planned Parenthood en hun zakenpartners zijn, zoals StemExpress en DV Biologics – die op het moment vervolgd worden in Orange County – zij oogstten en verkochten jarenlang lichaamsdelen van geaborteerde baby’s om winst te maken, wat direct ingaat tegen de staatswetten en de landelijke wetten. Ik zie ernaar uit de hele wereld te laten zien wat er op onze ‘nog niet uitgebrachte’ videotapes over Planned Parenthoods criminele handel van lichaamsdelen van baby’s”, aldus Daleiden.

Godgeklaagd

Planned Parenthood is een misdadige organisatie die geaborteerde kinderen gebruikt om vette winst te maken. Dat de Nederlandse tak van deze firma subsidie krijgt, kunnen we gerust Godgeklaagd noemen!

 
⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!