EU-parlement wil gewetensvrijheid van medisch personeel inzake abortus afschaffen

Abortusactivisme op Europees niveau: eurocommissaris Elisa Ferreira vindt dat beperking van abortus een schending van mensenrechten is. (Foto: Wikipedia)

EU-parlement wil gewetensvrijheid van medisch personeel inzake abortus afschaffen

Het EU-parlement roept de Raad van de EU (regeringsleiders) in een resolutie opnieuw op om abortus tot een grondrecht te verklaren.

Abortus uit strafrecht

De resolutie, die werd aangenomen met 336 stemmen voor, 163 tegen en 39 onthoudingen, beroept zich op de niet-bindende adviezen van VN-organen om haar beweringen te ondersteunen en dringt er bij de EU-lidstaten op aan om “abortus uit het strafrecht te halen in overeenstemming met de WHO-richtlijnen van 2022”.

‘Abortusbeperkingen intrekken’

De oproep veroordeelt gewetensbescherming voor artsen en instellingen die weigeren om abortussen uit te voeren en “roept Polen en Malta op om hun wetten en andere maatregelen met betrekking tot verboden en beperkingen op abortus in te trekken”, zo meldt het Centrum voor Gezin en Mensenrechten.

Volg STI op Telegram

Eigenlijk doel: handvest grondrechten

Conservatieve leden van het EU-parlement noemden de resolutie een politieke stunt omdat die niet bindend is voor EU-lidstaten. Het hoofddoel ervan zou zijn op te roepen tot een wijziging van het EU-Handvest van de Grondrechten, zoals eerder de Franse president Macron in het EU-parlement deed.

Toegang tot ‘veilige’ abortus

Het amendement dat in de resolutie wordt voorgesteld, verklaart dat “iedereen recht heeft op lichamelijke autonomie, op vrije, geïnformeerde, volledige en universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en op alle gerelateerde gezondheidszorgdiensten zonder discriminatie, inclusief toegang tot veilige en legale abortus”.

Algemene acceptatie onwaarschijnlijk

Om de wijziging op te nemen in het EU-verdragsrecht moeten alle regeringsleiders van de EU instemmen met de wijziging en deze vervolgens ratificeren in overeenstemming met hun eigen nationale grondwet. Dit is niet waarschijnlijk gezien de grote verscheidenheid aan abortuswetten in Europa.

Lees ook: Europese verkiezingen komen eraan: dit vinden partijen van abortus

Tegenstanders abortus muilkorven

Maar de resolutie is ook niet onschuldig. Die bevat namelijk ook specifieke aanwijzingen aan de Europese Commissie om abortus te promoten en tegenstanders van abortus te muilkorven. De resolutie roept de EU Commissie op om “alle beschikbare middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat organisaties die tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten, inclusief reproductieve rechten, werken geen EU financiering ontvangen”.

‘Anti-keuzegroepen

Er zou volgens de resolutie sprake zijn van een “aanzienlijke toename van financiering voor anti-gender en anti-keuzegroepen”. De laatste term is die de abortuslobby in polemische zin bezigt om er de pro-life beweging mee weg te zetten. De passage wordt dan ook gevolgd door een oproep om “te zorgen voor en politieke steun te verlenen aan faciliterende burgerlijke ruimte” voor abortus- en homoseksuele/transseksuele groepen en die financieel te steunen via het programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Ook roept de resolutie EU-diplomaten op van abortusrechten een “prioriteit te maken in onderhandelingen binnen internationale instellingen en in andere multilaterale fora zoals de Raad van Europa en de VN.”

Abortus onderdeel van srgr

Elisa Ferreira, die onder voorzitster Ursula von der Leyen de Eurocommissaris voor cohesie en hervorming is, verzekerde het EU-parlement dat de ontwerpresolutie in overeenstemming is met hoe de Europese Commissie abortus als onderdeel ziet van het containerbegrip ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’ (srgr).

Bestel brochure EUSSR

'Abortusbeperking is mensenrechtenschending'

Ferreira suggereerde dat het doden van ongeboren kinderen een mensenrecht zou kunnen zijn door te stellen dat “seksuele en reproductieve gezondheidsrechten de kern vormen van gendergelijkheid” en dat “gebrek aan toegang tot veilige en legale abortus verschillende fundamentele rechten kan aantasten, waaronder de menselijke waardigheid en het recht op gelijkheid en op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de persoon”.

Europarlement en Commissie op één abortuslijn

De Europese Commissie promoot abortus al, impliceerde ze, door het bevorderen van financiering voor maatschappelijke organisaties die werken aan gendergelijkheid, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten via het Burgers, Gelijkheid, Rechten en Waarden programma en directe druk op regeringen via het Mutual Learning Programme in Gender Equality en steun voor de doorvoering van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

Europese bisschoppen verwerpen resolutie

De Conferentie van Europese Bisschoppen heeft de resolutie betreurd en stelt met nadruk dat abortus – immers het doden van ongeboren kinderen -“nooit een fundamenteel recht kan zijn”. “Het Handvest van de Grondrechten van de EU kan geen rechten bevatten die niet door iedereen erkend worden en die verdeeldheid zaaien,” aldus de bisschoppen.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 20:10

Doneer